200+ Marathi To English Translation Sentences

Marathi To English Translation Sentences : मराठी वाक्यांचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यासाठी हे मार्गदर्शक तुमचे साधन आहे. तुम्ही भाषाप्रेमी असाल, विद्यार्थी असाल किंवा मराठी भाषकांशी संवाद साधू पाहणारे कोणीही असाल, हे संक्षिप्त आणि उपयुक्त मार्गदर्शक तुम्हाला भाषेतील अंतर भरून काढण्यात मदत करेल. चला मराठी ते इंग्रजी भाषांतरांचे जग एक्सप्लोर करूया आणि प्रभावी संवादाचे दरवाजे उघडूया.

Marathi To English Translation Sentences

Marathi SentenceEnglish Translation
माझं नाव राजेश आहे.My name is Rajesh.
माझं वाढदिवस आलंय.It’s my birthday today.
आपले काय आहे?What is your name?
आपण कधी येणार आहात?When will you come?
माझं आरोग्य चांगलं आहे.I am in good health.
माझं आवडतं आहे.I like it.
माझं ग्राहक आहे.I am a customer.
आपल्या आवडत्या आणि नापसंतांची यादी क्रमांकानुसार करा.Make a list of your likes and dislikes.
माझं जन्म संदर्भात खूप संशयांना आहे.I have many doubts about my birth context.
तुम्हाला जर कोणताही सहाय्य लागला तर सांगा.If you need any help, let me know.
आपली आपल्या प्रेम कथा सांगा.Tell me your love story.
माझं ग्राहकपण खूप उत्कृष्ट आहे.My customer service is excellent.
आपल्याला कुठल्याही कारणासाठी क्षमस्व विनंती.Please excuse us for any reason.
माझं फोन कुठे आहे?Where is my phone?
आपल्या आणखी कोणत्या बाजारे जायला आवडेल?Which other markets do you like to visit?
माझं व्यवसाय यशस्वी आहे.My business is successful.
आपलं काम कशाला वापरलं?How did you use our work?
माझं घर दुर्लक्ष वाटतंय.My house looks far away.
आपल्याला कुठेही जायला मनापासून आवडतंय का?Do you like to go anywhere from the heart?
माझं काम दुर्लक्ष आहे.My job is challenging.
आपल्याला जीवनात काय महत्त्व आहे?What is important to you in life?
माझं नवीन प्रोजेक्ट सुरू झालंय.I have started a new project.
आपलं निवासस्थान कुठे आहे?Where is your place of residence?
माझं गुरूत्वाकर्षण आणि गुप्तता महत्त्वाचं आहे.Gravity and secrecy are important to me.
आपण कुठे आहात वसायी नाही, ते माझं विचार आहे.It’s my opinion that you are not a farmer.
माझं घर खूप सुंदर आहे.My house is very beautiful.
आपल्याला किती सोपं बोलायला आवडतंय?How easy do you like to speak?
माझं तुमच्याशी व्यक्तिगतपणे मतलंय.I spoke to you personally.
आपल्या वृत्तांतामध्ये काय गोड आहे?What’s good in your story?
माझं संघटक गायन आहे.I am a choir singer.
आपल्या ब्रांडचं कोणतं गुणधर्म आहे?What are the characteristics of your brand?
माझं उद्योग किती सफल झालंय?How successful was my industry?
आपल्या सहाय्याची मागणी करावी.Request your assistance.
माझं तुमच्याशी सहमत आहे.I agree with you.
आपल्याला त्याच्याबद्दल काय म्हणायला आवडतंय?What do you like to say about him?
माझं उद्योग पुढच्या वर्षी विस्तारित होईल.My industry will expand in the coming years.
आपल्या यशात तुम्हाला काय दुर्लक्ष आहे?What challenges do you face in your success?
माझं घर गरमागरम आहे.My house is warm and cozy.
आपल्याला काय आवडतंय, एका गावात वसायी किंवा शहरात?What do you like, living in a village or in a city?
माझं कुटुंब प्रेमाने जोडलं आहे.I have connected my family with love.
आपल्या कठीणाईकरणाची काय प्रतिक्रिया आहे?What is your reaction to the difficulties?
माझं व्यवसाय आजूबाजूला फैलिंग आहे.My business is spreading around.
आपण आपलं व्यक्तिमत्व किती अनुरूप आहात?How well do you match your personality?
माझं आवडतंय, आपण कुठल्या राज्यामध्ये वसायी?I like it. In which state do you live?
आपल्याला कोणतीही आग्रहासाठी विनंती आहे?What request do you have?
माझं व्यवसाय उच्च गुणवत्ता असेल.My business has high quality.
आपल्या यशात तुम्हाला काय मोठं प्रभाव करतंय?What has a major impact on your success?
माझं तुमच्याशी नातं सांगा.Tell me about your relationship.
आपल्या आणखी कोणत्या प्रवासांची इच्छा आहे?What other trips do you want to take?
माझं उद्योग किती प्रतिस्पर्धामय आहे?How competitive is my industry?
आपण कोणत्या लक्षात असता?What are you focused on?
माझं निर्णय आपल्याशी संबंधित आहे.My decision is related to you.
आपल्याला कुठेही आनंदित करण्यासाठी आणि करण्यासाठी कोणत्या कारणामुळे आवडेल?What reasons do you like to make you happy and do anything?
माझं वेळ अवकाशाचं आहे.I have free time.
आपल्या प्रवासात तुमची उमेदवार कोणती आहे?Who is your companion on your trip?
माझं स्वतंत्रपणा महत्त्वाचं आहे.Freedom is important to me.
आपण कोणत्या प्रमाणावर काम करावं आवडेल?What scale of work do you like to do?
माझं वारंवार यात्रा करायला आवडतंय.I like to travel occasionally.
आपल्या आणखी कोणत्या आदर्शांना आपले मोठं आदर्श करतंय?What other ideals do you hold in high regard?
माझं कार खूप जास्त बेजोड आहे.My car is very unique.
आपल्याला कुठेही जायला आवडतंय का?Do you like to go anywhere?
माझं स्वास्थ्य जगण्यासाठी मी व्यायाम करतो.I exercise to maintain my health.
आपल्याला कोणत्या गोष्टीची आवड आहे?What topics do you like to discuss?
माझं काम काही वेळा छानगोष्टी आहे.My job is sometimes a good thing.
आपल्या आत्मविश्वासाची किंमत काय आहे?What is the value of your self-confidence?
माझं परिवार आपल्याशी जोडलं आहे.I have connected my family with you.
आपण तुमच्याशी किती वेळा सापडणार?How often will you be available to talk?
माझं उद्योग वृद्धीसाठी चालू आहे.My industry is growing.
आपल्याला कोणतं शिष्य शिकवायला आवडेल?Which disciple do you like to teach?
माझं काम मजेशीर अत्यंत गंभीर आहे.My job is extremely serious.
आपण तुमच्या स्वप्नांमध्ये किती स्वतंत्र आहात?How independent are you in your dreams?
माझं वाढलं वय जास्त मांडणारा आहे.I am getting older.
आपल्या व्यापारात कोणती आवड आहे?What do you like about your business?
माझं नेहमीच उद्योग करायला आवडतंय.I always like to work in the industry.
आपण कुठे वापरायला प्रवेश करता आहात?Where are you entering to use?
माझं परिवार कुणतं ग्रुपमध्ये आहे?Which group is my family in?
आपल्याला कुठे जायला आवडेल?Where do you like to go?
माझं समुद्रतट खूप सुंदर आहे.My seashore is very beautiful.
आपल्याला कोणती अनुभूती आहे ज्याने आपले जीवन बदलले?What experience has changed your life?
माझं विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मध्ये आवड आहे.I have an interest in science and technology.
आपल्या यशात तुम्हाला कोणतीही अडचण अनुभवता येतील?What difficulties will you experience in your success?
माझं बचतगार अत्यंत जरूरी आहे.My savings account is very important.
आपल्याला कोणती वैयक्तिकता आवडते?What personality traits do you like?
माझं वेगळं विचारधारा आहे.I have a different perspective.
आपल्याला कोणतीही खोटी आवडते नाही.You don’t like any lies.
माझं वाढणाऱ्या बाजारात कसे दम असेल?How will the growing market be?
आपल्याला कोणतं गुण आवडतंय?What qualities do you like?
माझं उद्योग विकसित होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.My industry is striving to develop.
आपल्याला कोणत्या ग्रंथांना आवडतंय?Which books do you like?
माझं प्रवास अत्यंत सुंदर आहे.My trip is very beautiful.
आपल्या व्यापाराचा उद्घाटन कधीच झाला आहे?Has the opening of your business ever happened?
माझं काम खूप विश्रामदायक आहे.My job is very relaxing.
आपल्याला कोणत्या लोकांना मार्गदर्शन करायला आवडेल?Whom do you like to guide?
माझं उद्योग किती साधारण आहे?How ordinary is my industry?
आपल्या संगणक किती सुलभ आहे?How user-friendly is your computer?
माझं परिवार सुखी आहे.My family is happy.
आपल्या स्वतंत्रपणेची आवड कोणत्या प्रमाणावर आहे?How much freedom do you have?
माझं बचतगार बेजोड आहे.My savings account is unique.
आपल्या निवासस्थानात कोणतं सुंदर आहे?What is beautiful in your place of residence?
माझं वृत्तांत छान आहे.My story is good.
आपल्याला कोणत्या प्रतिष्ठानात काम करायला आवडेल?Where do you like to work?
माझं काम सुंदर आहे.My job is beautiful.
आपल्याला कुठलं वस्त्र आवडेल?Which clothing do you like?
माझं व्यवसाय आजूबाजूला प्रसारित होतं आहे.My business is spreading everywhere.
आपल्याला कोणतीही प्रवृत्ती आवडते नाही.You don’t like any habits.
माझं प्रवास माहितीपूर्ण आहे.My trip is informative.
आपल्याला कोणत्या खेळांमध्ये प्रतिस्पर्धा करायला आवडेल?In which sports do you like to compete?
माझं वेळ काळजीपूर्वक वापरायला आवडतंय.I like to use time carefully.
आपल्याला कोणत्या गोष्टी वाचायला आवडतात?What do you like to read?
माझं उद्योग उपयुक्तता आहे.My industry is suitable.
आपल्याला कुठल्या दिसानंतरी वाचायला आवडतंय?Which genres do you like to read?
माझं व्यवसाय प्रगत आहे.My business is progressing.
आपल्या स्वतंत्रतेची आवड किती असेल?How much do you like freedom?
माझं काम किती प्रतिस्पर्धामय आहे?How competitive is my job?
आपल्याला कुठं जायला आवडेल?Where do you like to go?
माझं परिवार माझ्याशी संबंधित आहे.My family is related to me.
आपल्याला कोणत्या गाण्यांची आवड आहे?Which songs do you like?
माझं वाणी सुंदर आहे.My voice is beautiful.
आपल्याला कुठलं स्थान आवडतंय?Which place do you like?
माझं बचतगार असाधारण आहे.My savings account is extraordinary.
आपल्याला कोणत्या खेळाची आवड आहे?What sports do you like?
माझं प्रवास सुखद आहे.My trip is enjoyable.
आपल्याला कोणतं पदार्थ आवडतंय?What substances do you like?
माझं वृत्तांत सुंदर आहे.My story is beautiful.
आपल्याला कुठलं अस्पताल आवडेल?Which hospital do you like?
माझं उद्योग किती प्रगत आहे?How progressive is my industry?
आपल्याला कोणतं वाहन आवडतंय?What vehicle do you like?
माझं काम किती सुखद आहे?How enjoyable is my job?
आपल्याला कुठलं प्रवासाचं गंतव्य आवडतंय?Which destination do you like to travel to?
माझं व्यवसाय वाढतंय.My business is growing.
आपल्याला कोणतीही वृत्ती आवडत नाही.You don’t like any profession.
माझं उद्योग प्रगत आहे.My industry is progressing.
आपल्याला कुठलं आदर्श स्थान आवडतंय?Which ideal place do you like?
माझं काम तुमच्याशी संबंधित आहे.My job is related to yours.
आपल्याला कोणतं खेळ आवडतंय?Which sport do you like?
Marathi To English Translation Sentences
माझं वेळ काही आधिक मांडतंय.I spend more time.
आपल्याला कुठलं ज्योतिषाचं प्रकार आवडेल?Which type of astrology do you like?
माझं परिवार तुमच्याशी संबंधित आहे.My family is related to yours.
आपल्याला कोणत्या रंगांची आवड आहे?Which colors do you like?
माझं काम किती सापडायला आवडतंय?How satisfying is my job?
आपल्याला कुठलं आणखी पर्यटनाचं स्थान आवडतंय?Which other tourist place do you like?
माझं उद्योग सफळ आहे.My industry is successful.
आपल्याला कोणतं आदर्श आणि मूर्तिमंदिर आवडतंय?Which ideal and idol temple do you like?
माझं काम किती निर्वाहात्मक आहे?How managerial is my job?
आपल्याला कुठलं पर्यटनाचं स्थान आवडतंय?Which tourist place do you like?
माझं व्यवसाय सफळ आहे.My business is successful.
आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या गाण्यांची आवड आहे?Which genre of songs do you like?
माझं प्रवास रोमांचक आहे.My trip is adventurous.
आपल्याला कुठलं दर्शनार्थी ठिकाण आवडतंय?Which tourist destination do you like?
माझं उद्योग आरोग्यदायी आहे.My industry is health-oriented.
आपल्याला कोणतं प्राणी आवडतंय?Which animal do you like?
माझं काम किती उत्पादक आहे?How productive is my job?
आपल्याला कुठलं वनस्पती आवडतंय?Which plant do you like?
माझं उद्योग शिक्षाप्रद आहे.My industry is educational.
आपल्याला कोणतं फळ आवडतंय?Which fruit do you like?
माझं काम किती स्वाभिमानी आहे?How proud is my job?
आपल्याला कुठलं वृक्ष आवडतंय?Which tree do you like?
माझं व्यवसाय सुरुवातीचं आहे.My business is in the early stages.
आपल्याला कोणतं प्रकारचं आहार आवडतंय?Which type of food do you like?
माझं परिवार आधुनिक आहे.My family is modern.
आपल्याला कुठलं प्राणीपिशाचा आवड आहे?Which mythical creature do you like?
माझं काम व्यावसायिक आहे.My job is professional.
आपल्याला कोणतं पौष्टिक आहार आवडतंय?Which nutritious food do you like?
माझं उद्योग आविष्कारात्मक आहे.My industry is innovative.
आपल्याला कुठलं पक्षी आवडतंय?Which bird do you like?
माझं काम किती निर्माणशील आहे?How creative is my job?
आपल्याला कुठलं पुस्तक आवडतंय?Which book do you like?
माझं प्रवास सापडायला आवडतंय.I enjoy finding trips.
आपल्याला कुठलं चित्र आवडतंय?Which picture do you like?
माझं व्यवसाय क्रियाशील आहे.My business is active.
आपल्याला कुठलं शहर आवडतंय?Which city do you like?
माझं काम किती स्त्रोतबद्ध आहे?How resourceful is my job?
आपल्याला कुठलं नगरी आवडतंय?Which town do you like?
माझं उद्योग स्थिर आहे.My industry is stable.
आपल्याला कुठलं संगणकांचं प्रकार आवडतंय?Which type of computers do you like?
माझं परिवार माझ्याशी नाते आहे.My family has relations with me.
आपल्याला कुठलं संगणक आवडतंय?Which computer do you like?
माझं काम नौकरीचं आहे.My job is a job.
आपल्याला कुठलं वाहन प्रकार आवडतंय?Which type of vehicle do you like?
माझं व्यवसाय लाभदायक आहे.My business is profitable.
आपल्याला कुठलं खाद्याचं प्रकार आवडतंय?Which type of cuisine do you like?
माझं काम अवकाशाचं नाही.My job has no holidays.
आपल्याला कुठलं खाद्यालय आवडतंय?Which restaurant do you like?
माझं उद्योग निर्माणशील आहे.My industry is manufacturing-oriented.
आपल्याला कुठलं खेळ प्रकार आवडतंय?Which type of sport do you like?
माझं काम मानवी आहे.My job is human-centric.
आपल्याला कुठलं प्रश्न आवडतंय?Which question do you like?
माझं प्रवास आनंददायक आहे.My trip is enjoyable.
आपल्याला कुठलं जितका आणखी पर्यटनाचं स्थान आवडतंय?Which next tourist place do you like?
माझं उद्योग कमी उपयोगात्मक आहे.My industry is less utilitarian.
आपल्याला कुठलं उपहार आवडतंय?Which gift do you like?
माझं काम किती अभियांत्रिकी आहे?How technical is my job?
आपल्याला कुठलं वाहनसंचालन आवडतंय?Which mode of transportation do you like?
माझं परिवार निर्माणशील आहे.My family is constructive.
Marathi To English Translation Sentences
आपल्याला कुठलं उपकरण आवडतंय?Which tool do you like?
माझं व्यवसाय सापडायला आवडतंय.I enjoy finding businesses.
आपल्याला कुठलं किताण समय आवडतंय?How much time do you like?
माझं काम जीवनाचं भाग आहे.My job is a part of life.
आपल्याला कुठलं प्राणीपिशांचं प्रकार आवडतंय?Which type of mythical creature do you like?
माझं प्रवास अभियांत्रिकी आहे.My trip is technical.
आपल्याला कुठलं अभिनेता आवडतंय?Which actor do you like?
माझं उद्योग संगणकांच्या आधारित आहे.My industry is computer-based.
आपल्याला कुठलं साहित्यिक कार्यक्रम आवडतंय?Which literary program do you like?
माझं काम मनोरंजक आहे.My job is entertaining.
आपल्याला कुठलं तंत्रज्ञ आवडतंय?Which scientist do you like?
माझं परिवार नेतृत्वात्मक आहे.My family is leadership-oriented.
आपल्याला कुठलं गाणं आवडतंय?Which song do you like?
माझं काम सातत्यपूर्ण आहे.My job is consistent.
आपल्याला कुठलं नृत्य आवडतंय?Which dance do you like?
माझं उद्योग तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आहे.My industry is based on technology.
आपल्याला कुठलं देश आवडतंय?Which country do you like?
माझं काम किती उपहारगृहीत आहे?How rewarding is my job?
Marathi To English Translation Sentences
आपल्याला कुठलं खेळ आवडतंय?Which sport do you like?
माझं प्रवास मनोहर आहे.My trip is enchanting.
आपल्याला कुठलं पुरस्कार आवडतंय?Which award do you like?
माझं उद्योग सुरक्षित आहे.My industry is secure.
आपल्याला कुठलं संगणक प्रकार आवडतंय?Which type of computer do you like?
माझं काम क्रियाशील आहे.My job is active.
आपल्याला कुठलं पक्षीपिशाचा आवड आहे?Which mythical bird do you like?
माझं परिवार आपल्याशी आवडतंय.My family likes you.
आपल्याला कुठलं बंद आवडतंय?Which band do you like?
माझं व्यवसाय संगणक आहे.My business is digital.
आपल्याला कुठलं तंत्रज्ञान आवडतंय?Which field of science do you like?
माझं काम सातत्याने आहे.My job is consistent.
आपल्याला कुठलं अभिनयालय आवडतंय?Which theater do you like?
माझं उद्योग वाणिज्यिक आहे.My industry is commercial.
आपल्याला कुठलं लोकप्रिय व्यक्ती आवडतंय?Which famous person do you like?
माझं प्रवास गुंतागुंतीत आहे.My trip is adventurous.
आपल्याला कुठलं वैज्ञानिक आवडतंय?Which scientist do you like?
माझं काम जीवनाशी संबंधित आहे.My job is related to life.
आपल्याला कुठलं प्राणी आवडतंय?Which animal do you like?
माझं उद्योग रचनात्मक आहे.My industry is creative.
आपल्याला कुठलं कला आवडतंय?Which art do you like?
माझं परिवार अनुभवशील आहे.My family is experienced.
Marathi To English Translation Sentences
आपल्याला कुठलं संगीत आवडतंय?Which music do you like?
माझं काम सातत्यांचं आहे.My job is about perseverance.
आपल्याला कुठलं आपल्या मित्राला प्रेम आहे?Which friend do you love?
माझं व्यवसाय निवेशाशील आहे.My business is investment-oriented.
आपल्याला कुठलं फिल्म आवडतंय?Which movie do you like?
माझं काम उपहासप्रधान आहे.My job is humorous.
आपल्याला कुठलं दर्शन आवडतंय?Which TV show do you like?
माझं उद्योग पर्यटनाच्या आधारावर आहे.My industry is tourism-based.
माझं प्रवास आनंदाकारक आहे.My trip is enjoyable.
आपल्याला कुठलं रंग आवडतंय?Which color do you like?
माझं काम क्रियाशीलतेचं आहे.My job is dynamic.
आपल्याला कुठलं संगणकांचं उपयोग आवडतंय?Which use of computers do you like?
माझं उद्योग ग्राहकवत आहे.My industry is customer-centric.
आपल्याला कुठलं अभिनेत्री आवडतंय?Which actress do you like?
माझं परिवार आपल्यासोबतचं आहे.My family is with you.
आपल्याला कुठलं खेळण्याचं प्रकार आवडतंय?Which type of playing do you like?
माझं काम उपहासप्रधान आहे.My job is comedy-oriented.
आपल्याला कुठलं नवीनतम सुट्टी आवडतंय?Which latest movie do you like?
माझं उद्योग अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे.My industry is related to the economy.
आपल्याला कुठलं नवीन गाणं आवडतंय?Which new song do you like?
माझं प्रवास सुंदर आहे.My trip is beautiful.
आपल्याला कुठलं संगणकांचं मॉडल आवडतंय?Which model of computer do you like?
Marathi To English Translation Sentences
माझं उद्योग सापडायला आवडतंय.I enjoy finding industries.
आपल्याला कुठलं प्रेमपत्र आवडतंय?Which love letter do you like?
माझं परिवार विविध आहे.My family is diverse.
आपल्याला कुठलं कविता आवडतंय?Which poem do you like?
माझं काम विश्रामदायक आहे.My job is relaxing.
आपल्याला कुठलं तंत्रज्ञानाचं क्षेत्र आवडतंय?Which field of technology do you like?
माझं उद्योग वैज्ञानिकांच्या आधारावर आहे.My industry is based on science.
आपल्याला कुठलं दृश्य आवडतंय?Which scene do you like?
माझं प्रवास शांत आहे.My trip is peaceful.
आपल्याला कुठलं ग्रंथालय आवडतंय?Which library do you like?
माझं काम सुगम आहे.My job is easy.
आपल्याला कुठलं रंगांचं संयोजन आवडतंय?Which combination of colors do you like?
माझं उद्योग प्रौढत्वाने आहे.My industry is mature.
आपल्याला कुठलं कवी आवडतंय?Which poet do you like?
माझं परिवार पर्यटनाच्या आधारावर आहे.My family is based on tourism.
आपल्याला कुठलं वाद्यवृंद आवडतंय?Which musical band do you like?
माझं काम सतत आहे.My job is continuous.
आपल्याला कुठलं कवितेचं प्रकार आवडतंय?Which type of poem do you like?
Marathi To English Translation Sentences
माझं उद्योग सोयी आहे.My industry is peaceful.
आपल्याला कुठलं तंत्रज्ञानाचं विषय आवडतंय?Which subject of science do you like?
माझं प्रवास साहसिक आहे.My trip is adventurous.
आपल्याला कुठलं विमानाचं प्रकार आवडतंय?Which type of aircraft do you like?
माझं काम विस्तारपूर्ण आहे.My job is extensive.
आपल्याला कुठलं पुस्तकालय आवडतंय?Which library do you like?
माझं उद्योग उत्कृष्टतेचं आहे.My industry is excellent.
आपल्याला कुठलं संगीतकार आवडतंय?Which musician do you like?
माझं परिवार जीवनशैलीशी संबंधित आहे.My family is related to lifestyle.
माझं काम जीवनाच्या अंगावर आहे.My job is a part of life.
Marathi To English Translation Sentences

Read More: Telugu To English Translation Sentences