१ ते ५० मराठी अंक 1 To 50 In Marathi Number Names

1 To 50 In Marathi Number Names : मराठीतील अंकांचे नाव १ ते ५० पर्यंतचे आपले स्वागत करते. मराठी भाषेतील संख्यांची ओळख आपल्याला सांगायला हवी असेल ती असा उच्चारण व सांख्यिक मूल्यांचा प्रतिनिधित्व करते. आपणास जर अंकांच्या नावांची जरूरत असेल, तो अपठित नसलेल्या मराठी संख्या नावांची यादी देण्यात आली आहे. हे जाणून घेण्यासाठी, चला सुरुवात करूया.

संख्यांचे नाव मराठीत ओळखणे आपल्याला अपठित असलेल्या संख्या नावांची अर्थांची समज घेतली पाहिजे. मराठीतील संख्यांची ओळख अनेक व्यापक वापरांसाठी आवश्यक असते, प्रमाणे दररोजच्या जीवनातील व्यवहार, कर्मचारी पगारे, दिवाळीचे दोन अंक, आणि बर्थडे पार्टीच्या उपहारांचे मुद्रित संख्यांची ओळख यात्रेची आपल्याला उपयुक्तता असेल.

1 To 50 In Marathi Number Names

NumberMarathi AnkNumber in WordsPronunciation in English
1एकEk
2दोनDon
3तीनTeen
4चारChaar
5पाचPaach
6सहाSaha
7सातSaat
8आठAath
9नऊNau
10१०दहाDaha
11११अकराAkara
12१२बाराBaara
13१३तेराTera
14१४चौदाChauda
15१५पंधराPandhra
16१६सोळाSola
17१७सतराSatar
18१८अठराAthara
19१९एकोणीसEkovis
20२०वीसVees
21२१एकवीसEkvis
22२२बावीसBaavis
23२३तेवीसTevis
24२४चोवीसChovis
25२५पंचवीसPanchvis
26२६सव्वीसSavvis
27२७सत्तावीसSattavis
28२८अठ्ठावीसAththavis
29२९एकोणतीसEkonthtis
30३०तीसTees
31३१एकतीसEktis
32३२बत्तीसBatis
33३३तेहेतीसTehetis
34३४चौतीसChautis
35३५पस्तीसPastis
36३६छत्तीसChattis
37३७सदतीसSadtis
38३८अडतीसAdtis
39३९एकोणचाळीसEkondchalis
40४०चाळीसChalis
41४१एक्केचाळीसEkkechalis
42४२बेचाळीसBechalis
43४३त्रेचाळीसTrenchalis
44४४चव्वेचाळीसChavvechalis
45४५पंचेचाळीसPanchechalis
46४६सेहेचाळीसSehechalis
47४७सत्तेचाळीसSattechalis
48४८अठ्ठेचाळीसAththechalis
49४९एकोणपन्नासEkonnpannas
50५०पन्नासPannas

पुढे वाचा (Read More)