५१ ते १०० मराठी अंक 51 to 100 Number Names In Marathi

51 to 100 Number Names In Marathi : मराठीतील संख्या नावांची ओळख म्हणजे मराठी भाषेतील अंकांची महत्त्वाची प्रतिनिधित्व करणारी ते सांख्यिक मूल्यांची निरूपणे करणारी वस्त्रे. या नावांचा ओळखन करण्यासाठी, आपण एक आणि पाच्या पर्यंतच्या संख्यांची यादीतील नावे समाविष्ट केली आहे.

हे मराठीतील संख्या नावांचे एक प्राथमिक परिचय आहे. आपल्याला संख्या नावांची वापर अस्वीकारल्यास, आपण पुढील अंकांची यादी प्राप्त करू शकता.
हे मराठीतील संख्या नावांचे एक प्राथमिक परिचय आहे, जी ५१ ते १०० पर्यंतच्या संख्या नावांचे अंकांच्या ओळखनास आणि उच्चारणासाठी उपयुक्त आहे. या यादीच्या माध्यमातून, आपण आपल्या दैनंदिन जीवनातील संख्यांची ओळख करण्यास मदत करू शकता.

51 to 100 Number Names In Marathi

NumberMarathi AnkNumber in WordsPronunciation in English
51५१एकावनEkāvan
52५२बावनBāvan
53५३तेवीसTēvīs
54५४चोवनChōvan
55५५पंचावनPaṇchāvan
56५६सहावनSahāvan
57५७सत्तावनSattāvan
58५८अठ्ठावनAththāvan
59५९एकोणसाठEkonsāṭh
60६०साठSāṭh
61६१एकसष्ठEksaṣṭh
62६२बासष्ठBāsaṣṭh
63६३त्रेसष्ठTresasṣṭh
64६४चौसष्ठChausaṣṭh
65६५पासष्ठPāsaṣṭh
66६६सहासष्ठSahāsaṣṭh
67६७सत्तासष्ठSattāsaṣṭh
68६८अठ्ठासष्ठAththāsaṣṭh
69६९एकोणसत्तरEkonsattar
70७०सत्तरSattar
71७१एकहत्तरEkahattar
72७२बाहत्तरBāhattar
73७३त्र्याहत्तरTryāhattar
74७४चौर्याहत्तरChauryāhattar
75७५पंच्याहत्तरPanchyāhattar
76७६शहात्तरShahattar
77७७सत्त्याहत्तरSatyāhattar
78७८अठ्ठ्याहत्तरAthyāhattar
79७९एकोणऐंशीEkonaīśī
80८०ऐंशीAīśī
81८१एक्क्याऐंशीEkkyaīśī
82८२ब्याऐंशीByāīśī
83८३त्र्याऐंशीTryāīśī
84८४चौऱ्याऐंशीChauṛyāīśī
85८५पंच्याऐंशीPanchyāīśī
86८६शहाऐंशीShahaīśī
87८७सत्त्याऐंशीSatyaīśī
88८८अठ्ठ्याऐंशीAthyaīśī
89८९एकोणनव्वदEkonnaŵvad
90९०नव्वदNaŵvad
91९१एक्क्याण्णवEkkyaņņav
92९२ब्याण्णवByaņņav
93९३त्र्याण्णवTryaņņav
94९४चौऱ्याण्णवChauŗyaņņav
95९५पंच्याण्णवPanchyaņņav
96९६शहाण्णवShahaņņav
97९७सत्त्याण्णवSatyaņņav
98९८अठ्ठ्याण्णवAthyaņņav
99९९नव्व्याण्णवNaŵvyaņņav
100१००शंभरŚambhar

पुढे वाचा (Read More)