६१ ते ७० मराठी अंक 61 To 70 Number Names In Marathi

61 To 70 Number Names In Marathi : आपले स्वागत आहे! आता मराठीतील ६१ ते ७० पर्यंतच्या संख्या नावांचे ओळखन आपल्याला सांगायला जातील. मराठी भाषेतील संख्या नावांची ओळख आपल्याला त्वरित अंदाजे करण्यास मदत करेल. त्यांच्या उच्चारणाची अनुकरण करून आपण व्यावसायिक, वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रमाणे संख्यांची ओळख करू शकता. मराठीतील संख्या नावांचे ओळखन म्हणजे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक परिस्थितींमध्ये अन्यथा तरी ओळखण्यात येणार्या संख्यांची मान्यता करणे. या ओळखनांची योग्यता आपल्याला अगदी अपठित असलेल्या संख्या नावांची यादी प्रदान करण्यात आली आहे.

आता, आपल्याला मराठीतील ६१ ते ७० पर्यंतच्या संख्या नावांची यादी प्रदर्शित करूया. या यादीमध्ये आपण एकटे वापरलेल्या आणि उच्चारलेल्या संख्या नावां

61 To 70 Number Names In Marathi

NumberMarathi AnkNumber in WordsPronunciation in English
61६१एकसष्ठEksaṣṭh
62६२बासष्ठBāsaṣṭh
63६३त्रेसष्ठTresasṣṭh
64६४चौसष्ठChausaṣṭh
65६५पासष्ठPāsaṣṭh
66६६सहासष्ठSahāsaṣṭh
67६७सत्तासष्ठSattāsaṣṭh
68६८अठ्ठासष्ठAththāsaṣṭh
69६९एकोणसत्तरEkonsattar
70७०सत्तरSattar

पुढे वाचा (Read More)