५१ ते ६० मराठी अंक 51 To 60 Number Names In Marathi

51 To 60 Number Names In Marathi : आपल्याला स्वागत आहे! मराठीतील संख्या नावांचे ओळखन आपल्याला मराठी भाषेच्या आदिकालपासूनचा अनुभव देते. मराठी भाषेतील संख्या नावांची ओळख अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण ती संख्या अभिप्रेत असलेल्या अनेक स्थानिक व्यावसायिक आणि सामाजिक पद्धतींच्या ओळख घेण्यासाठी वापरली जाते.

मराठीतील संख्या नावांचे ओळखन म्हणजे व्यावसायिक, व्यापारिक आणि वैयक्तिक परिस्थितींमध्ये अन्यथा तरी ओळखण्यात येणार्या संख्यांची मान्यता करणे. या ओळखनांची योग्यता आपल्याला अगदी अपठित असलेल्या संख्या नावांची यादी प्रदान करण्यात आली आहे.

51 To 60 Number Names In Marathi

NumberMarathi AnkNumber in WordsPronunciation in English
51५१एकावनEkāvan
52५२बावनBāvan
53५३तेवीसTēvīs
54५४चोवनChōvan
55५५पंचावनPaṇchāvan
56५६सहावनSahāvan
57५७सत्तावनSattāvan
58५८अठ्ठावनAththāvan
59५९एकोणसाठEkonsāṭh
60६०साठSāṭh

पुढे वाचा (Read More)