अं वरून मुलांची नावे Am Varun Mulanchi Nave

Am Varun Mulanchi Nave : आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे “अं वरून मुलांची नावे” ला समर्पित आहे! “अं” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. “अं” या अक्षराला मराठी भाषा आणि संस्कृतीत विशेष स्थान आहे आणि आम्ही आमच्या निवडलेल्या नावांच्या माध्यमातून त्याचे महत्त्व साजरे करण्याचा आमचा हेतू आहे. आमचा प्लॅटफॉर्म नावांचा एक सर्वसमावेशक डेटाबेस ऑफर करतो, प्रत्येकाचा अर्थ, सौंदर्य आणि सांस्कृतिक प्रासंगिकतेसाठी काळजीपूर्वक निवडलेला. तुम्ही तुमच्या लहान मुलासाठी नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण परंपरेने भुरळ पडलेली एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “अं वरून मुलांची नावे” च्या या अद्भुत प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि तुमच्या मूल्यांशी आणि स्वप्नांशी सुसंगत असणारे नाव शोधा. . तुमच्या मुलाच्या ओळखीचा आणि वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग बनलेले परिपूर्ण नाव शोधण्यात आम्हाला तुमचे मार्गदर्शक होऊ द्या.

अं वरून मुलांची नावे Am Varun Mulanchi Nave

Name (नाव)Meaning (अर्थ)
अंकुश (Ankush)Control, Check
अंकुर (Ankur)Sprout, New Life
अंशु (Anshu)Sunbeam
अंगद (Angad)One who is Embraced by God
अंगार (Angar)Burning Coal
अंगदेश (Angadesh)Lord of the Body
अंगज (Angaj)Son
अंगारेश (Angaresh)Shiva
अंगीर (Angir)Sage
अंगार (Angar)Fire
अंजल (Anjal)Offering
अंजु (Anju)One who Lives in the Heart
अंजुमान (Anjuman)Assembly
अंजूल (Anjul)Healthy
अंकुरित (Ankurit)Sprouted
अंकुशल (Ankushal)One with Control
अंकट (Ankat)Curved
अंजूळ (Anjul)Healthy
अंजूळिया (Anjuliya)Healthy
अंदोलन (Andolan)Movement
अंदोलिक (Andolik)One who is Swinging
अंदाज (Andaj)Style
अंधश्रद्धा (Andhashraddha)Superstition
अंदाज़ (Andaz)Style
अंगरक्षक (Angarakshak)Protector
अंजनी (Anjani)Mother of Hanuman
अंजनेय (Anjaney)Son of Anjani
अंजनिता (Anjanita)Daughter of Anjani
अंजूमान (Anjuman)Assembly
अंजलिका (Anjalika)Offering
अंजनीश (Anjanish)Lord Hanuman
अंगद (Angad)Bracelet, Ornament
अंगारेश (Angaresh)Lord Shiva
अंजलिक (Anjalik)Offering
अंजलीप (Anjalip)One who makes offerings
अंजलेश (Anjalesh)Lord of Offerings
अंजुल (Anjul)Healthy
अंजोर (Anjor)Ornament, Chain
अंधकार (Andhkar)Darkness
अंधाधुंध (Andhadhundh)Blindfolded
अंधिनी (Andhini)Night
अंबारीश (Ambaresh)Lord of Sky
अंबास (Ambas)Lord Shiva
अंबुज (Ambuj)Lotus
अंगदी (Angadi)Armlet, Bracelet
अंघोळ (Anghol)Noise
अंगीठ (Angith)Ring
अंगीर (Angir)A Sage
अंगूर (Angur)Grape
अंगेश (Anghesh)Lord Shiva
अंघात (Anghat)Blow, Strike
अंजलीश (Anjalish)Lord of Offerings
अंजीर (Anjir)Fig
अंजूभाई (Anjubhai)Beloved of the Heart
अंजूष (Anjush)One who Lives in the Heart
अंधरबाई (Andharbai)Blind Lady
अंधारिया (Andhariya)Dark
अंधिरे (Andhire)Darkness
अंधी (Andhi)Storm, Hurricane
अंबादास (Ambadas)Servant of Lord Shiva
अंबेश (Ambesh)Lord Shiva
अंबोज (Amboj)Lotus
अंब्रानाथ (Ambranath)Lord Shiva
अंबेश्वर (Ambeshwar)Lord Shiva
अंकित (Ankit)Marked, Printed
अंकोट (Ankot)Fortress, Stronghold
अंगारिक (Angarik)Planet Mars
अंगारिका (Angarika)Flame-colored Flower
अंगार्य (Angary)Fiery, Burning
अंगूरमाल (Angurmal)Wreath of Grapes
अंगेश्वरी (Angeshwari)Goddess Parvati
अंगूलिमाल (Angulimal)One who Wears a Finger Necklace
अंघ्रिया (Anghriya)Shy
अंगकुश (Angakush)Control Stick, Goad
अंगारक (Angarak)Fiery
अंगारी (Angari)Fiery, Flame-colored
अंगेश (Angesh)Lord of the Body
अंगभोग (Angbhog)Enjoyment of Senses
अंगद्वार (Angdwar)Body Part
अंगोल (Angol)Curve, Bend
अंगबार (Angbar)Body Strength
अंगान (Angan)Courtyard
अंगिरस (Angiras)A Sage
अंगार्य (Angarya)Fiery
अंगज्योति (Angajyoti)Light of the Body
अंगद्वारी (Angdvari)Body Part
अंगी (Angi)Attire
अंगारिकसिंग (Angarikasingh)Lion of Mars
अंगालिक (Angalik)Flourishing
अंगभूत (Angbhoot)Part of the Body
अंगारिकाय (Angarikay)One with a Fiery Aura
अंग्रेज (Angrez)English
अंगीक (Angik)Satisfied
अंगी (Angi)Cloth
अंगिरा (Angira)Name of a Sage
अंगारिका (Angarika)Sacred Basil
अंगारिक (Angarik)Fiery, Burning
अंग्रेजी (Angreji)English Language
अंगीरस (Angiras)A Sage
अंगराज (Angaraj)Planet Mars
अंगराजी (Angaraji)Language of Mars
अंगभूती (Angbhuti)Lustrous
अंगभूता (Angbhuta)Lustrous
अंगारिका (Angarika)Fiery
अंगदीप (Angadeep)Light of the Body
अंगारिकायन्त्र (Angarikayantr)Fiery Machine
अंग्राक्ष (Angraksh)Protected
अंगीरी (Angiri)Resembling a Sage
अंगलिया (Angliya)Ring
अंगुळी (Anguli)Finger
अंगारिकसिंघ (Angarikasingh)Lion of Mars
अंगिरसी (Angirasi)Descendant of Angiras
अंगेकारी (Angekari)Implementing
अंगेशी (Angeshi)Lord Shiva
अंगीरसी (Angirasi)Descendant of Angiras
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे