ओ वरून मुलांची नावे O Varun Mulanchi Nave

O Varun Mulanchi Nave : आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे जे “ओ वरून मुलांची नावे” ला समर्पित आहे! “ओ” अक्षराने सुरू होणार्‍या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे. तुमच्या मुलासाठी सांस्कृतिक मूल्य आणि वैयक्तिक अर्थ असलेले नाव निवडण्याचे महत्त्व आम्हाला समजते. आमचे व्यासपीठ मराठी संस्कृती आणि परंपरेचे सार मूर्त स्वरूप असलेल्या नावांचा विचारपूर्वक क्युरेट केलेला डेटाबेस देते. नावांची विस्तृत श्रेणी शोधा, प्रत्येकाची स्वतःची अनोखी कथा आणि महत्त्व आहे. तुम्ही परिपूर्ण नावासाठी उत्सुकतेने शोधत असलेले पालक असोत किंवा मराठी नामकरणाच्या रीतिरिवाजांनी भुरळ पडलेली एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला “ओ च्युतचूची राजकारण” च्या या विलोभनीय प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आणि तुमच्या मुलाचा मार्ग अभिमानाने उजळेल असे नाव शोधण्यासाठी आमंत्रित करतो. समृद्धी

ओ वरून मुलांची नावे O Varun Mulanchi Nave

Name (नाव)Meaning (अर्थ)
ओम (Om)Sacred syllable
ओमकार (Omkar)Sacred syllable
ओमेश (Omesh)Lord of Om
ओजस (Ojas)Vigor
ओजस्वी (Ojaswi)Energetic
ओजस्विन (Ojaswin)Energetic
ओजोव (Ojov)Energetic
ओजस्वान (Ojaswan)Energetic
ओमप्रकाश (Omprakash)Light of Om
ओजशील (Ojashil)Energetic
ओजस्वीर्य (Ojaswiry)Energetic
ओज (Oj)Energy
ओमकांत (Omkant)Lord of Om
ओजय (Ojay)Victorious
ओमराज (Omaraj)King of Om
ओजवंत (Ojwant)Energetic
ओजस्वीत (Ojasweet)Energetic
ओजशीला (Ojashila)Energetic
ओमकरी (Omakari)One who chants Om
ओमप्रिय (Ompriya)Beloved of Om
ओमाकारी (Omakari)One who chants Om
ओजस्वान्त (Ojaswant)Energetic
ओजित (Ojit)Winner
ओजस्वान्वित (Ojaswanvit)Energetic
ओमान्त (Omant)Lord of Om
ओजशीलांचा (Ojashilancha)Energetic
ओमकीर्ति (Omkeerti)Fame of Om
ओजो (Ojo)Energy
ओमकुमार (Omkumar)Young boy of Om
ओमेश्वर (Omeshwar)Lord of Om
ओजपाल (Ojpal)Protector of energy
ओमेश्वरी (Omeshwari)Goddess Parvati
ओमवीर (Omveer)Brave like Om
ओजस्वान्य (Ojaswanya)Energetic
ओमजीत (Omjeet)Victorious in Om
ओमेश्वारी (Omeshwari)Goddess Parvati
ओजास्वान (Ojaswan)Energetic
ओमित (Omit)Friend of Om
ओमप्रियांचा (Ompriyancha)Beloved of Om
ओमकृष्ण (Omkrishna)Lord Krishna
ओजश्वीर (Ojashwir)Energetic
ओजपालन (Ojpalan)Protector of energy
ओमेकर (Omekar)Unique like Om
ओजोदीप (Ojodeep)Bright energy
ओमेकराज (Omekaraj)King of uniqueness
ओजस्वीता (Ojaswita)Energetic
ओमप्रभ (Omprabh)Radiant like Om
ओजस्वानी (Ojaswani)Energetic
ओजस्वीर्यं (Ojaswiryam)Energetic
ओमकारन (Omkaran)Chanting Om
ओजास्विन (Ojaswin)Energetic
ओम्करेश (Omkaresh)Lord of Om
ओमकांति (Omkanti)Light of Om
ओजवंती (Ojwanti)Energetic
ओमजित (Omjit)Victorious in Om
ओमकृति (Omkriti)One who forms Om
ओजपालक (Ojpalak)Protector of energy
ओमेकांत (Omekant)Lord of uniqueness
ओजशीलिन्य (Ojashilinya)Energetic
ओमप्रियांचे (Ompriyanche)Beloved of Om
ओमकीर्तन (Omkeertan)Chanting Om
ओजवंतिनी (Ojwantini)Energetic
ओजशीलींचे (Ojashilinche)Energetic
ओमेकरी (Omekari)One who chants Om
ओम्कराज्य (Omekarajya)Kingdom of uniqueness
ओजोत्कर्ष (Ojotkarsh)Intense energy
ओजकीर्ति (Ojkeerti)Fame of energy
ओम्बलक (Ombalak)Strong like Om
ओमेक (Omek)Unique
ओजपालणी (Ojpalani)Protector of energy
ओमाधव (OmAdhav)Lord Vishnu
ओजमन (Ojman)Possessor of energy
ओम्बलकींचे (Ombalanche)Strong like Om
ओजकुमार (Ojkumar)Young boy of energy
ओजोविन (Ojovin)Energetic
ओमेकेश्वर (Omekeshwar)Lord of uniqueness
ओजप्रिया (Ojpriya)Beloved of energy
ओमाकर्ष (Omakarsh)Attraction towards Om
ओजपालित (Ojpalit)Protected by energy
ओम्बलांचे (Ombalanche)Strong like Om
ओमकुमारी (Omkumari)Young girl of Om
ओम्बलान्य (Ombalanya)Strong like Om
ओम्बल (Ombal)Strong
ओजप्रिय (Ojpriy)Beloved of energy
ओमेश्वरींचे (Omeshwaranche)Goddess Parvati
ओमकुमारणी (Omkumarni)Young girl of Om
ओम्बराज (Omravaj)King of Om
ओजपाल्य (Ojpalya)Protector of energy
ओम्बलवंत (Ombalvant)Strong
ओम्बराज्य (Omravajya)Kingdom of Om
ओजमन्य (Ojmanya)Possessor of energy
ओमकृत (Omkrit)Form of Om
ओजशीलिनी (Ojashilini)Energetic
ओमेकारींचे (Omekaranche)One who chants Om
ओजपाल्यांचे (Ojpalyanche)Protector of energy
ओमेकराज्यं (Omekarajyam)Kingdom of uniqueness
ओजोत्कर्षक (Ojotkarshak)Intense energy
ओजशीलिनींचे (Ojashiliniche)Energetic
ओमाधवींचे (OmAdhavanche)Lord Vishnu
ओजकृत (Ojkrit)Created by energy
ओम्बलकाचा (Ombalakacha)Strong like Om
ओमांशु (Omanshu)Ray of Om
ओजप्रकाशण (Ojprakashan)Illumination of energy
ओमेकांती (Omekanti)Lord of uniqueness
ओमानंद (Omanand)Bliss of Om
ओजबाल (Ojbal)Power of energy
ओजोत्तर (Ojottar)Ultimate energy
ओमेकवीर (Omekveer)Brave like Om
ओजप्रियंक (Ojpriyank)Beloved of energy
ओमप्रकाशाचा (Omprakashacha)Light of Om
ओजपुष्प (Ojpushp)Blossoming energy
ओम्बराजक (Omravajak)King of Om
ओज्मन (Ojman)Possessor of energy
ओम्बलवंती (Ombalvanti)Strong
ओम्बराज्याचा (Omravajyacha)Kingdom of Om
ओजश्री (Ojshree)Prosperity of energy
ओमेश्वराचे (Omeshwarache)Lord of Om
ओमधर्म (Omdharm)Eternal religion
ओजवंताचा (Ojwantacha)Energetic
ओमकुमारण्या (Omkumarnya)Young girl of Om
ओम्बलाचे (Ombalache)Strong like Om
ओम्बराजींचे (Omravajinche)King of Om
ओजपाल्यान्या (Ojpalyanya)Protector of energy
ओमेकारज्याचे (Omekarajyache)Kingdom of uniqueness
ओजोत्कर्षका (Ojotkarshaka)Intense energy
ओजश्रींचे (Ojshreeinche)Prosperity of energy
ओमाशु (Omashu)Ray of Om
ओजप्रकाशान्या (Ojprakashanya)Illumination of energy
ओमेकांतींचे (Omekantinche)Lord of uniqueness
ओमानंदींचे (Omanandinche)Bliss of Om
ओजबालका (Ojbalaka)Power of energy
ओजोत्तरका (Ojottaraka)Ultimate energy
ओमेकवीरी (Omekveeri)Brave like Om
ओजप्रियंका (Ojpriyanka)Beloved of energy
ओमप्रकाशाच्या (Omprakashachya)Light of Om
ओजपुष्पका (Ojpushpaka)Blossoming energy
ओम्बराजका (Omravajaka)King of Om
ओज्मनी (Ojmani)Possessor of energy
ओम्बलवंतींचे (Ombalvantinche)Strong
ओम्बराज्याच्या (Omravajyachya)Kingdom of Om
ओजश्रिया (Ojshriya)Prosperity of energy
ओमेश्वरांचे (Omeshwaranche)Lord of Om
ओमधर्मी (Omdharmi)Eternal religion
ओजवंत्या (Ojwantya)Energetic
ओमकुमारण्यांची (Omkumarnyanchi)Young girl of Om
ओम्बलाच्या (Ombalachya)Strong like Om
ओम्बराज्याची (Omravajyachi)Kingdom of Om
ओजपाल्यान्यांची (Ojpalyanyanchi)Protector of energy
ओमेकारज्याची (Omekarajyachi)Kingdom of uniqueness
ओजोत्कर्षकी (Ojotkarshaki)Intense energy
ओजश्रियांची (Ojshriyanchi)Prosperity of energy
ओमाशू (Omashu)Ray of Om
ओजप्रकाशान्यांची (Ojprakashanyanchi)Illumination of energy
ओमेकांतींची (Omekantinchi)Lord of uniqueness
ओमानंदींची (Omanandinchi)Bliss of Om
ओजबालकींची (Ojbalanchi)Power of energy
ओजोत्तरकींची (Ojottarchi)Ultimate energy
ओमेकवीर्या (Omekveerya)Brave like Om
ओजप्रियंकींची (Ojpriyanchi)Beloved of energy
ओमप्रकाशाची (Omprakashachi)Light of Om
ओजपुष्पकींची (Ojpushpachi)Blossoming energy
ओम्बराजकींची (Omravajachi)King of Om
ओज्मनींची (Ojmaninchi)Possessor of energy
ओम्बलवंतींची (Ombalvantinchi)Strong
ओमेश्वरांची (Omeshwaranchi)Lord of Om
ओमधर्मींची (Omdharminchi)Eternal religion
ओजवंत्यांची (Ojwantyanchi)Energetic
ओमकुमारण्यांचे (Omkumarnyanche)Young girl of Om
ओम्बराज्याचे (Omravajyache)Kingdom of Om
ओजोत्कर्षके (Ojotkarshak)Intense energy
ओजश्रींचे (Ojshrinche)Prosperity of energy
ओमाशूंचे (Omashuche)Ray of Om
ओजप्रकाशान्यांचे (Ojprakashanyanche)Illumination of energy
ओजबालकांचे (Ojbalanche)Power of energy
ओजोत्तरकांचे (Ojottaranche)Ultimate energy
ओमेकवीर्यांचा (Omekveeryancha)Brave like Om
ओजप्रियंकांचा (Ojpriyankancha)Beloved of energy
ओजपुष्पकांचा (Ojpushpakancha)Blossoming energy
ओम्बराजकांचा (Omravajakancha)King of Om
ओज्मनांचा (Ojmanancha)Possessor of energy
ओम्बलवंतींचा (Ombalvantincha)Strong
ओजश्रियांच्या (Ojshriyanchya)Prosperity of energy
ओमेश्वरांच्या (Omeshwaranchya)Lord of Om
ओमधर्मींचा (Omdharmincha)Eternal religion
ओजवंत्यांचा (Ojwantyan-cha)Energetic
ओम्बलांचे (Ombalan-che)Strong like Om
ओमांशूंचे (Omashuche)Ray of Om
ओमकार (Omkar)The sacred sound of the universe
ओजस (Ojas)Energy; Vitality
ओमेश (Omesh)Lord of the Om
ओम्कारेश (Omkaresh)Lord of the Om
ओवीश (Ovish)Lord Vishnu
ओजस्वी (Ojasvi)Energetic; Brilliant
ओजस्वीराज (Ojasviraj)Energetic King
ओजस्वीनंदन (Ojasvinandan)Son of Energy
ओज (Oj)Energy; Power
ओजश्री (Ojashree)Glorious
ओमेकेश (Omakesh)Lord Shiva
ओम्कारेश्वर (Omkareeshwar)Lord of Om
ओजश्विन (Ojashwin)Energetic
ओजस्वीतेज (Ojasvitej)Bright Energy
ओजश्रीकांत (Ojashreekant)Glorious Beauty
ओमवर्धन (Omvardhan)One who enhances Om
ओजस्वीराज्य (Ojasvirajya)Kingdom of Energy
ओजस्वीश्री (Ojasvishree)Glorious Energy
ओमेश्वरा (Omeshwara)Lord Shiva
ओमेश्वरीश (Omeshwarish)Lord of Om and Shiva
ओजस्वीप्रिय (Ojasvipriya)Beloved of Energy
ओजश्रीपति (Ojashreepati)Lord of Glorious Beauty
ओमकारेश्वरी (Omkareshwari)Goddess Parvati
ओमेकांशु (Omekanshu)One with unique eyes
ओजश्रीवत्सल (Ojashreevatsal)Affectionate towards Glorious Beauty
ओम्कारांशु (Omkaaranshu)Sacred Light
ओजस्वितेज (Ojasvitej)Bright Energy
ओमजीत (Omjeet)Victory of Om
ओम्बलेश (Ombalesh)Lord Shiva
ओमकारिक (Omkaarik)One who utters Om
ओजस्विन्य (Ojasvinya)Energetic
ओमश्रीवत्सल (Omeshrivatsal)Affectionate towards Om
ओजस्वितेजश्री (Ojasvitejashree)Glorious and Bright Energy
ओजश्रीवत्सली (Ojashreevatsali)Affectionate towards Glorious Beauty
ओमकारदेव (Omkaaradev)Lord of Om
ओमजय (Omjay)Victorious Om
ओजस्विनी (Ojasvini)Energetic
ओमश्रीवत्सली (Omeshrivatsali)Affectionate towards Om
ओमकारजित (Omkaarajit)Conqueror of Om
ओमकारदृश्य (Omkaaradrishya)Visible form of Om
ओमकारधर (Omkaaradhar)Holder of Om
ओमकारधीश (Omkaaradheesh)Lord of Om
ओमकारध्वनि (Omkaaradhvani)Sound of Om
ओमकारनिधि (Omkaaraneedhi)Treasure of Om
ओमकारपाणि (Omkaarapaani)Hand of Om
ओमकारपुजित (Omkaarapujit)Worshipped by Om
ओमकारविभूषण (Omkaaravibhooshan)Ornament of Om
ओमकारश्रेष्ठ (Omkaarashreshth)Supreme Om
ओमकारार्चित (Omkaararchit)Worshipped by Om
ओमकाराध्य (Omkaaradhy)Revered by Om
ओमकारप्रिय (Omkaarapriya)Beloved of Om
ओमकाराय (Omkaaray)One who belongs to Om
ओमकारित (Omkaarit)Manifestation of Om
ओमकारस्थ (Omkaarasth)Abode of Om
ओमकारांत (Omkaarant)End of Om
ओमित (Omit)Infinite
ओजोव (Ojov)Radiant
ओवेश (Ovesh)Lord of the Universe
ओजन (Ojan)Life force
ओमध (Omadh)Gift of Om
ओर्वी (Orvi)Earth
ओवीन (Ovin)Brave
ओजीत (Ojeet)Victorious
ओज्य (Ojya)Powerful
ओजेन्द्र (Ojendra)Lord of Power
ओवर्धन (Ovardhan)Enhancer
ओजस्वीर (Ojasvir)Energetic
ओमिक (Omik)Divine
ओजस्वत (Ojasvat)Radiant
ओहम (Ohm)Universal sound
ओजस्वान (Ojasvan)Full of energy
ओशित (Oshit)Pious
ओहास (Ohas)Laughter
ओजस्त्र (Ojastr)Powerful weapon
ओजित (Ojit)Conqueror
ओमिकेश (Omikesh)Lord of the Divine
ओजास्विन (Ojasvin)Glorious
ओर्जित (Orjit)Energized
ओवेद (Oved)Sacred knowledge
ओजस्वति (Ojasvati)Brilliant
ओहन (Ohan)Sunrise
ओमितेश (Omitesha)Lord of Om
O Varun Mulanchi Nave
ओजपति (Ojpati)Lord of Power
ओजिन्द्र (Ojindra)King of Power
ओवीन्द्र (Ovindra)Lord of Bravery
ओरियन (Orian)Sunrise
ओजेश्वर (Ojeshwar)Lord of Power
ओमेकश (Omekesh)Unique Lord
ओहित (Ohit)Beneficial
ओवीर (Ovir)Brave
ओज्यास (Ojyas)Powerful
ओजेश (Ojesh)Lord of Power
ओर्वक (Orvak)Intelligent
ओजस्तुति (Ojastuti)Glorious praise
ओमिश (Omish)Lord of the Divine
ओजितेश (Ojitesh)Lord of Power
ओविन्द्र (Ovindra)Lord of Bravery
O Varun Mulanchi Nave
ओरिश (Orish)Light
ओज्वित (Ojvit)Energetic
ओमकारिक (Omkaarik)Uttering Om
ओमिकेश्वर (Omikeshwar)Lord of the Divine
ओजज्योति (Ojajyoti)Radiant light
ओविक (Ovik)Brave warrior
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
O Varun Mulanchi Nave
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे