त वरून मुलांची नावे T Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे “त वरून मुलांची नावे T Varun Mulanchi Nave” ला समर्पित आहे! “त” अक्षराने सुरू होणार्‍या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे आणि आम्ही तुम्हाला अर्थ, सौंदर्य आणि सांस्कृतिक महत्त्व असलेले परिपूर्ण नाव शोधण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी येथे आहोत. आमचे व्यासपीठ महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा आणि परंपरा प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडलेल्या नावांचा काळजीपूर्वक क्युरेट केलेला डेटाबेस देते. आमचा विस्तृत संग्रह एक्सप्लोर करा, जिथे तुम्हाला सामर्थ्य, कृपा आणि विशिष्टता दर्शवणारी नावे सापडतील. तुमची मूल्ये प्रतिबिंबित करणारे नाव शोधणारे तुम्ही पालक असाल किंवा मराठी नामकरण रीतिरिवाजांनी भुरळ पडलेली एखादी व्यक्ती असाल, आम्ही तुम्हाला “त वरून मुलांची नावे T Varun Mulanchi Nave” च्या या अद्भुत प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि असे नाव शोधण्यासाठी जे अभिमानाचे स्रोत बनेल आणि आपल्या मुलासाठी आनंद. मराठी नावांच्या जगात नेव्हिगेट करत असताना, वाटेत भाषा आणि संस्कृतीचे सौंदर्य साजरे करताना आम्हाला तुमचे विश्वासू साथीदार होऊ द्या.

त वरून मुलांची नावे T Varun Mulanchi Nave

Marathi NameMeaning
तपस्वरMelody of meditation
तपस्विनीAscetic
तपस्वीAscetic
तपस्वीरAscetic
तपोमयFull of meditation
तपोमयीFull of meditation
तपोवतीFull of meditation
तपोवनPlace of meditation
तपोवर्धनOne who increases penance
तरंगWave
तरानेBoat
तारकStar
तारकनाथLord of stars
तारकनाथाLord of stars
तारकभूSource of stars
तारकराजKing of stars
तारकराजाKing of stars
तारकवीरBrave as a star
तारकश्रेष्ठBest among stars
तारकाधिषLord of stars
तारकाधिष्ठDwelling in stars
तारकाधिष्ठितDwelling in stars
तारकाशिरStarry-headed
तारकाशुArrow of stars
तारकाश्रयShelter of stars
तारकेशLord Shiva
तारकेशLord of stars
तारकेशःLord of stars
तारकेशिLord of stars
तारकेश्वरLord of stars
तारगिरीMountain of stars
तारचंद्रMoon-like
तारचंद्रMoon-like star
तारचंद्रिMoon-like
तारजितConqueror of stars
तारजितेन्द्रVictorious like a star
तारजीवनLiving like a star
तारज्योतिStarlight
तारज्योतिLight of stars
तारज्योतिःLight of stars
तारज्योतिष्Light of stars
तारज्योत्स्नाLight of stars
तारणकRescuer
तारणदीपLamp of salvation
तारणाधीशLord of salvation
तारणीStar
तारणीशLord of salvation
तारदीपStarlight
तारदीपRadiant as a star
तारदीपःRadiant as
तारदीप्तRadiant as a star
तारदीप्तBright as a star
तारदीप्तिRadiance of stars
तारधामAbode of stars
तारधामःAbode of stars
तारधारFlowing like stars
तारधारीHolder of stars
तारपालProtector of stars
तारपालकProtector of stars
तारपुञ्जCluster of stars
तारपुष्पFlower of stars
तारप्रकाशLight of stars
तारप्रियLoved by stars
तारप्रियBeloved by stars
तारप्रियBeloved of stars
तारप्रियःLoved by stars
तारप्रियःBeloved by stars
तारप्रियंकBeloved ornament of stars
तारप्रियतमMost beloved by stars
तारप्रियाLoved by stars
तारप्रियाBeloved by stars
तारप्रियोBeloved of stars
तारभूCreation of stars
तारमणिGem of stars
तारमणीCelestial gem
तारमनMindful of stars
तारमयFull of stars
तारलोचनEyes like stars
तारवतLike a star
तारवंशीDescendant of stars
तारवीरBrave as a star
तारवृक्षTree of stars
तारश्रेष्ठExcellent star
तारश्रेष्ठBest among stars
तारसखाFriend of stars
तारसहायHelped by stars
तारसुखHappiness of stars
तारसूखDelight of stars
तारस्वामीLord of stars
तारहृदयHeart of stars
तारांकAuspicious mark
ताराकरःShaped like a star
ताराकान्तBeloved of stars
ताराकारShaped like a star
तारांकितAdorned with stars
तारांकिताAdorned with stars
तारांगShooting star
तारांगWave of stars
तारांगनSun
तारांगनःSun
ताराजीवStar-like
तारात्मकStarry
तारादित्यRising sun
तारादीपBright as a star
तारादेवGod of stars
ताराधरWearing stars
ताराधारSupport of stars
ताराधिकSupreme among stars
ताराधितWorshiped by stars
ताराधिनाथLord of stars
ताराधिपLord of stars
ताराधिपःLord of stars
ताराधिषLord of stars
ताराधिष्ठEstablished in stars
ताराधिष्ठाDwelling in stars
ताराधिष्ठानFoundation of stars
ताराधीशLord of stars
ताराध्यक्षSupreme ruler of stars
ताराध्यक्षChief of stars
ताराध्याWorshiped by stars
ताराध्याक्षSupreme ruler of stars
ताराध्यात्माDivine soul of stars
ताराध्यानMeditated upon by stars
ताराध्यानMeditation on stars
तारानन्दJoy of stars
तारानाथLord of stars
तारानाथःLord of stars
तारानायकLeader of stars
तारानायकःLeader of stars
तारानिधिTreasure of stars
तारानुकूलFavorable to stars
तारानुभवExperience of stars
तारानुभूतिFeeling like a star
तारान्वयीConnected to stars
तारान्वितAccompanied by stars
तारापतिLord of stars
तारापतिःLord of stars
तारापाणिHolder of stars
तारापातीLord of stars
तारापालःProtector of stars
तारापालकGuardian of stars
तारापालकःProtector of stars
तारापुञ्जिन्Cluster of stars
तारापुञ्जीCluster of stars
तारापुत्रSon of stars
ताराप्रितLoved by stars
ताराप्रियLoved by stars
ताराप्रियBeloved of stars
ताराप्रियःBeloved by stars
तारांबरWearing stars
तारांबुधिIntelligent as a star
तारांभBeginning of stars
ताराभवBorn under a star
तारांभिकPious as a star
ताराभिधाKnown by stars
तारामनीJewel of stars
तारामनीःJewel of stars
तारामयMade of stars
तारामयःFull of stars
तारामुखFace like a star
तारामोहAttracted by stars
तारायितStar-like
ताराराजाKing of stars
ताराराध्यWorshiped by stars
ताराशिवAuspicious as Shiva
तारांशुSunbeam
तारांशुRay of starlight
तारांशुदेवLord of stars
तारासहAccompanied by stars
तारासिंहLion-like
तारांसुRay of stars
तारिणRescuer
तारितCrossed
तारितेशSavior
तारिन्द्रLord of stars
तारोत्पलBlooming star
तारोदयRising of stars
तुषारFrost
तुषारदGiver of snow
तुषारितShowered with snow
तुषारीSnowy
तुषारीणCovered with snow
तुषारीण्यSnow-covered
तेजBrightness
तेजसEnergy
तेजस्वीRadiant
तेजस्वीरEnergetic
तेजोगणRadiant and virtuous
तेजोधनTreasure of energy
तेजोभानुRadiant as the sun
तेजोभानुःRadiant as the sun
तेजोभूषःAdorned with brilliance
तेजोमनResplendent
तेजोमयFull of energy
तेजोमयाRadiant
तेजोमयाEnergetic
तेजोमयीFull of energy
तेजोमितMeasured by energy
तेजोवरBrilliant
तेजोवीरBrave as energy
तेजोश्रीRadiant and auspicious
तेजोहरRadiant
तेजोहरीRadiant
त्रिदशेशLord of three realms
त्रिदिवात्मन्Soul of three worlds
त्रिदिवालRuler of three worlds
त्रिभासThree rays
त्रिलोकपतिLord of three worlds
त्रिलोचनात्मजSon of Lord Shiva
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे