न वरून मुलांची नावे N Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे, जे ” न वरून मुलांची नावे N Varun Mulanchi Nave ” ला समर्पित आहे! “न” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक महत्त्वाचा आणि आनंदाचा प्रसंग आहे आणि आम्ही तुम्हाला परंपरा, अर्थ आणि सांस्कृतिक महत्त्व दर्शवणारे परिपूर्ण नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे प्लॅटफॉर्म काळजीपूर्वक क्युरेट केलेला नावांचा डेटाबेस ऑफर करतो, त्यातील प्रत्येक नाव त्याच्या वेगळेपणासाठी आणि महाराष्ट्राच्या समृद्ध वारशाच्या जोडणीसाठी निवडले जाते. आमचा विस्तृत संग्रह एक्सप्लोर करा, जिथे तुम्हाला सामर्थ्य, सौंदर्य आणि व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतीक असलेली नावे सापडतील. तुम्ही नाव शोधणारे पालक असाल जे तुमच्या कौटुंबिक मूल्यांना प्रतिबिंबित करते किंवा मराठी नामकरण प्रथांबद्दल मोहित झालेली व्यक्ती, आम्ही तुम्हाला ” न वरून मुलांची नावे N Varun Mulanchi Nave ” च्या या विलक्षण प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि एक नाव शोधण्यासाठी जे नावाचा एक महत्त्वाचा भाग बनेल. तुमच्या मुलाची ओळख. मराठी नावांच्या जगात नेव्हिगेट करत असताना, वाटेत भाषा आणि संस्कृतीचे सौंदर्य साजरे करताना आम्हाला तुमचे विश्वासू साथीदार होऊ द्या.

न वरून मुलांची नावे N Varun Mulanchi Nave

Marathi NameMeaning
नकुलGentle
नगेशLord of Snakes
नमितHumble
नवीनNew
नक्षत्रStar
निखिलComplete
नीलजBlue-Lotus
नवनीतFresh Butter
नगरेशLord of Towns
नीरजLotus
नयनेशKing of Eyes
निखारBrightness
निरजीतUnconquered
नयनEye
नवींदुNew Moon
नीलकंठBlue Throat
नगराजKing of Towns
निखिलेशWhole World
नीरजीLotus
नामेशLord of Names
निखिलेनEntire
नितीनEthical
नीराजLotus
नित्यEternal
नेहलDew Drop
निलेशBlue God
नेहालRainy
नितीशMaster of Ethical
निलोत्पलBlue Lotus
निखिलांशWhole
निशांतPeaceful Night
नीराधLord of Water
नागेशLord of Snakes
निरञ्जनPure
नेहेशLord of Love
नीलजाBlue-Lotus
निखिलीWhole
निर्मलPure
नारायणLord Vishnu
निलेनBlue
निलयAbode
निखिल्यEntire
नव्यNew
नकुलेशLord of Lineage
नागेंद्रKing of Snakes
निर्मितCreated
निधिशLord of Wealth
नीलगंधBlue Fragrance
नयनांशुRay of Eye
नगेन्द्रKing of Snakes
निरंजनPure
नव्यंगNew
नामदेवLord of Names
नागेश्वरLord of Snakes
नीलगिरिBlue Mountain
निरवQuiet
निर्मल्यPure
नीलजितBlue Conqueror
नाथLord
नीलकंठिBlue Throated
नारायणाLord Vishnu
नकुलीनGentle
निर्भयFearless
नीलयनBlue Eyed
नयनीशLord of Eyes
निर्मयImmaculate
नागराजाKing of Snakes
नागेंदुKing of Snakes
नागेन्द्राLord of Snakes
नित्यनंदEternal Bliss
नीलोत्पलिBlue Lotus
नगराजाKing of Towns
निखिलाशLord of Entirety
निखिलसिंगWhole Lion
नीलीकBlue
नीरवीSilent
निशान्तPeaceful
नयनीश्वरLord of Eyes
नवेन्द्रKing of Nine
निराकारFormless
नागाधिपKing of Snakes
नगाराजKing of Towns
निरजितUnconquered
नीलीशLord of Blue
नीलेश्वरLord of Blue
निर्मितिCreation
नाथानंदLord of Joy
नितीश्वरLord of Ethical
निखिलराजComplete King
नीरतHoly Water
निशंकFearless
नागराजीKing of Towns
नागाधीशLord of Snakes
निर्वीSilent
निरंजन्यPure
नित्यप्रियEver Beloved
निशितSharp
निर्जरEverlasting
नीलसिंगBlue Lion
नामराजKing of Names
नागाधीराजKing of Snakes
नगेश्वरLord of Snakes
नारायणानLord Vishnu
नवालNew
निरञ्जन्यPure
नित्यानंदEternal Bliss
निर्मलयImmaculate
नीलकंठीBlue Throated
नागराजिKing of Towns
नागेंद्रुKing of Snakes
निखिलन्यEntire
निर्मलियPure
नाथमालाLord of Garland
नीलेशLord of Blue
नागेंद्रणKing of Snakes
निरजित्रUnconquered
निर्वाणLiberation
निखिलप्रियBeloved to All
नगाधीशLord of Snakes
नीलाद्रिBlue Mountain
नित्यनंदEternal Joy
नाम्रत्यHumble
नीलकंठ्यBlue Throated
निर्मलत्मPure
नीरञ्जनPure
नित्यनाथEternal Lord
नामवतीName Respected
नारायणसिLord Vishnu
निर्मलियाPure
नाथनीलLord of Blue
नित्यगोपEternal Protector
नामवतName Respected
नागप्रियBeloved of Snakes
नीरागंधिBlue Fragrance
निराकारीFormless
निर्मलव्यPure
नीरजकुमारLotus-Like Prince
नागवरःKing of Snakes
नाथप्रियBeloved of Lord
नित्यनिधिनEternal Treasure
नीलवर्णिBlue-Colored
निराधारीWithout Support
नित्यदेवEternal God
निर्जीवितLifeless
निशांकितFearful
नीराधारSupport of Water
नित्यदेवाEternal Goddess
नित्यजीवनEternal Life
नित्यपुरुषEternal Being
निर्जनकुमारSilent Prince
निराश्वासDisappointed
नीरजप्रियBeloved of Lotus
निर्मलताPurity
नीलाधारिBlue Wearer
नित्यवर्तीEternal Operator
निरुपाधीWithout Limit
निश्चित्तDetermined
नित्यज्ञाEternal Knowledge
निर्बाधिUnconquerable
नीराधारिSupport of Water
निरंकुशUnrestrained
निखिलसुखComplete Happiness
नागवराहKing of Snakes
निर्विकारChangeless
नीलांबरिBlue Sky
नित्यनिधानEternal Wealth
निरञ्जनीPure
नीरोपाधीWithout Limit
नित्यशांतिEternal Peace
निरवधिकWithout Limit
निखिलसौख्यComplete Comfort
नीरमायाBeyond Illusion
नित्यमुद्राEternal Signature
नीलकण्ठिBlue Throated
निर्मलांबरिPurely Attired
निर्गुणAttributeless
नीलाम्बरBlue Garmented
निर्भिन्नIndivisible
निर्भरDependent
नकुलसुपुत्र
नीलअस्मानी
निलेशचांदण्याचा उपासक
नितींद्रसंपन्नतेचा देवता
निखिलसंपूर्ण
निरजकोमल
निरजनपवित्र
निरंजनआदित्य
निर्मलशुद्ध
निवेदप्रार्थना
निशांतसुस्त
नीलेशनीलावर्ण
नीलकंठशिवाच्या उपासक
निलोत्पलनीलकमळ
निमित्तकारण
नीरजकमलाचा उद्भव
नीरवसुस्थ
निखिलाशसर्व
निरंजनांदब्रह्मस्वरूप
निर्मलेशशुद्ध
निवेदनप्रार्थना
निशान्तसुस्त
नीराजभगवानच्या उपासक
नीलेश्वरनीलेश्वरीचा उपासक
निलयगृहस्थाचा अस्तान
निलेश्वरनीलेश्वरीचा उपासक
निमित्तांदकारण
निशांकश्यामक
नीरजीतकमलाच्या विजयी
निलकंठांदशिवाच्या उपासक
नीलोत्पलांदनीलकमळाचा उद्भव
निवृत्तप्रार्थना
निशांतांदसुस्त
नीराजीतभगवानच्या विजयी
नीलयांदगृहस्थाच्या अस्तान
निरागरंगीन
नीलकंठांदशिवाच्या उपासक
निलयांदगृहस्थाच्या अस्तान
निशांकशेखरश्यामकांचा शिखर
नीरजीतांदकमलांच्या विजयी
नीरोदनागवृक्ष
नीराजेशभगवानच्या नेता
निलकंठेशशिवाच्या नेता
निवृत्तांदप्रार्थनांचा नेता
नीलांदनीलांच्या अस्तान
निर्मलदेशशुद्धाच्या नेता
निशांकेशश्यामाच्या नेता
नीरजेश्वरभगवानच्या नेता
निलेश्वरांदनीलेश्वरीच्या नेता
निमित्तेशकारणांचा नेता
निशांतेशसुस्ताच्या नेता
नीरजांदकमलांच्या नेता
निलयेशगृहस्थांच्या नेता
नीरजीतेशकमलांच्या विजयी
नीरोधेशनागवृक्षांच्या नेता
नकुल (Nakul)Name of one of the Pandavas in the Mahabharata
नवीन (Navin)New, fresh
नीलेश (Nilesh)Lord Krishna
निखिल (Nikhil)Complete, whole
नीरज (Niraj)Lotus
निरंजन (Niranjan)Pure, spotless
निरव (Nirav)Quiet, silent
नितीन (Nitin)Ethical, righteous
निशांत (Nishant)Dawn, end of night
नेहल (Nehal)Rainy, prosperous
नगराज (Nagaraj)King of serpents
नामदेव (Namdev)Devotee of God
नानास (Nanas)Sweetness, pleasantness
नीरद (Neerad)Cloud
निर्मल (Nirmal)Pure, clean
नितिन (Nitin)Ethical, righteous
नाभिक (Nabhik)Center of body
नागेश (Nagesh)Lord of serpents
नक्कुल (Nakkul)Name of one of the Pandavas in the Mahabharata
नमन (Naman)Salutation, respect
नरेश (Nares)King of men
नितिज (Nitij)Born of principles
नैटिक (Naitik)Ethical, moral
नित्य (Nitya)Eternal, constant
नागराजी (Nagaraji)Lord of the city
नील (Neel)Blue, sapphire
नीरुप (Nirup)Without form, shapeless
नरेंद्र (Narendra)King of men
नगराजी (Nagaraji)Lord of the city
नीलेंद्र (Nilesh)Lord Krishna
नैतिक (Naitik)Ethical, moral
नीलांजन (Nilanjan)Blue-eyed
नीलज (Nilaj)Blue lotus
नैशाध (Naishadh)Legendary king
नरायण (Narayan)Lord Vishnu
नेहाल (Nehal)Rainy, prosperous
निराधार (Niradhar)Without support
नवल (Naval)New, fresh
नकुळ (Nakul)Name of one of the Pandavas in the Mahabharata
निधन्वंतWealthy, prosperous
नीरज्जनPure, spotless
नवयंकNew, innovative
निधिषLord of treasure
नवलक्षNew beginning
निजोमPure, honest
नितींधAdorned with justice
नितीन्धLord of righteousness
नव्यंतNovel, fresh
नेत्रंदGuided by principles
नेशितLord of righteousness
नित्यांबEternal, perpetual
नीरंजंPure, untainted
निहारGazing, contemplation
नगरंजJewel of the city
नेशांतLord of peace
नित्यंदConstant, everlasting
नेवांतIntelligent, wise
निकांतConqueror, victorious
निहार्दCompassionate, kind
निशंभLion, fearless
नीलंकBlue-eyed
निर्जंतFree from attachments
निरज्जनSilent, tranquil
निधांतWealthy, prosperous
नवांतNew, fresh
निकंतPerfectionist
निवंतRich, wealthy
निखंतFlawless, perfect
निशितSharp, piercing
नितींद्रRuler of righteousness
नितेशLord of justice
नितंतContinuous, eternal
नेत्रीजBorn from the eyes
नगरंधFragrance of the city
निधांदTreasure holder
निवर्तReturn, comeback
निवंदDedicated, devoted
निरंजंदPure, untainted
निवंदुObedient, submissive
नीरंतरContinuous, perpetual
नित्यप्रियEver-loving
निजांतUnique, special
निलाद्रBlue mountain
निर्मयPure, untainted
नित्यमंगलEver-auspicious
नेशदीपLamp of guidance
निकंदFragrant
निर्माणCreator, builder
निधिंदLord of wealth
निखांटUnmatched, unparalleled
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
N Varun Mulanchi Nave
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे