म वरून मुलांची नावे M Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे जे ” म वरून मुलांची नावे M Varun Mulanchi Nave ” ला समर्पित आहे! “म” अक्षराने सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव ठेवणे हा एक महत्त्वाचा आणि प्रेमळ प्रवास आहे आणि आम्ही तुम्हाला अर्थ, परंपरा आणि सांस्कृतिक समृद्धी असलेले परिपूर्ण नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे व्यासपीठ महाराष्ट्राचे सौंदर्य आणि वारसा प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडलेल्या नावांचा काळजीपूर्वक क्युरेट केलेला डेटाबेस देते. आमचा विस्तृत संग्रह एक्सप्लोर करा, जिथे तुम्हाला सामर्थ्य, शहाणपण आणि विशिष्टता दर्शवणारी नावे सापडतील. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक मूल्यांशी सुसंगत असलेले नाव शोधणारे पालक असाल किंवा मराठी नामकरण प्रथांबद्दल आकर्षण असणारी एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला ” म वरून मुलांची नावे M Varun Mulanchi Nave ” च्या या विलक्षण शोधात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि एक मौल्यवान भाग बनेल असे नाव शोधा. तुमच्या मुलाची ओळख. नामकरणाच्या कलेतून मराठी संस्कृतीची समृद्धता साजरी करणाऱ्या या अद्भुत प्रवासात आम्‍ही तुमचे मार्गदर्शक होऊ या.

म वरून मुलांची नावे M Varun Mulanchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
महेश (Mahesh)Great Ruler
माधव (Madhav)Lord Krishna
मनोहर (Manohar)Charming
मिलिंद (Milind)Honey Bee
मितेश (Mitesh)Lord of Friends
मोहन (Mohan)Fascinating
मधुर (Madhur)Sweet
मनीष (Manish)God of the Mind
माधवी (Madhavi)A Creeper with Beautiful Flowers
मायंक (Mayank)Moon
मनस (Manas)Mind
मनोज (Manoj)Born of the Mind
मिथिल (Mithil)Sita’s Father
मोहित (Mohit)Attractive
मुकुंद (Mukund)Lord Krishna
महादेव (Mahadev)Lord Shiva
मानस (Manas)Mind
मयूर (Mayur)Peacock
माधवाच्या (Madhavachya)Lord Krishna’s
मोहिनी (Mohini)Bewitching
मुक्ताराम (Muktaram)Lord Rama
मनीषा (Manisha)Desire
महेश्वर (Maheshwar)Lord Shiva
मधु (Madhu)Honey
मनीष्वर (Manishwar)Lord of the Mind
मोहितेश (Mohitesh)Attractive Lord
मिथीलेश (Mithilesh)King of Mithila
मुक्ताराज (Muktaraj)King of Freedom
माधवराव (Madhavrao)Lord Krishna
मोहनराव (Mohanrao)Lord Krishna
महादेवराव (Mahadevrao)Lord Shiva
मायूरराव (Mayurrao)Lord Krishna
मिथिलराज (Mithilraj)King of Mithila
मनीषांत (Manishant)Lord of Minds
मोहितराव (Mohitrao)Attractive Lord
माधवींद्र (Madhavindra)Lord Krishna
मोहनींद्र (Mohanindra)Lord Krishna
महेश्वरराव (Maheshwarrao)Lord Shiva
मनोहरराव (Manoharrao)Charming Lord
मिलिंदराव (Milindrao)Honey Bee Lord
मिथिलेश्वर (Mithileshwar)Lord of Mithila
मनोहरेंद्र (Manoharendra)Charming Lord
मोहनराज (Mohanraj)Attractive King
महादेवेंद्र (Mahadevendra)Lord Shiva
मायूरराज (Mayurraj)King of Peacocks
मिथिलेश्वरराव (Mithileshwarrao)Lord of Mithila
मनोहरेश्वर (Manohareswar)Charming Lord
मोहितेश्वर (Mohiteshwar)Attractive Lord
माधवेंद्र (Madhavendra)Lord Krishna

म वरून मुलांची नावे 2023

Name (Marathi)Meaning (English)
मिलिंदेंद्र (Milindendra)Honey Bee Lord
महेश्वरेंद्र (Maheshwarendra)Lord Shiva
मानसराज (Manasraj)King of the Mind
मधुरराज (Madhurraj)King of Sweetness
मोहनेश्वर (Mohaneswar)Attractive Lord
मिथिलेश्वरेंद्र (Mithileshwarendra)Lord of Mithila
मनोहरेश्वरराव (Manohareswarrao)Charming Lord
मोहितेश्वरराव (Mohiteshwarrao)Attractive Lord
माधवींद्रराव (Madhavindrarao)Lord Krishna
मोहनेश्वरराज (Mohaneswarraj)Attractive King
महेश्वरेंद्रराज (Maheshwarendraraj)Lord Shiva
मिलिंदेंद्रराव (Milindendrarao)Honey Bee Lord
मिथिलराजेंद्र (Mithilarajendra)King of Mithila
मानसराजेंद्र (Manasrajendra)King of the Mind
माधवरावाच्या (Madhavraoachya)Lord Krishna’s
मोहनरावाच्या (Mohanraoachya)Lord Krishna’s
महादेवरावाच्या (Mahadevraoachya)Lord Shiva’s
मायूररावाच्या (Mayurraoachya)Lord Krishna’s
मिथिलराजाच्या (Mithilrajachya)King of Mithila’s
मनीषांताच्या (Manishantachya)Lord of Minds’
मोहितरावाच्या (Mohitraoachya)Attractive Lord’s
माधवींद्राच्या (Madhavindraoachya)Lord Krishna’s
मोहनींद्राच्या (Mohanindraoachya)Lord Krishna’s
महेश्वररावाच्या (Maheshwarraoachya)Lord Shiva’s
मनोहररावाच्या (Manoharraoachya)Charming Lord’s
मिलिंदरावाच्या (Milindraoachya)Honey Bee Lord’s
मिथिलेश्वराच्या (Mithileshwarachya)Lord of Mithila’s
मनोहरेश्वराच्या (Manohareswarachya)Charming Lord’s
मोहितेश्वराच्या (Mohiteshwarachya)Attractive Lord’s
माधवेंद्राच्या (Madhavendraoachya)Lord Krishna’s
मिलिंदेंद्राच्या (Milindendraoachya)Honey Bee Lord’s
महेश्वरेंद्राच्या (Maheshwarendraoachya)Lord Shiva’s
मानसराजाच्या (Manasrajachya)King of the Mind’s
मधुरराजाच्या (Madhurrajachya)King of Sweetness’
मोहनेश्वराच्या (Mohaneswarachya)Attractive Lord’s
मिथिलेश्वरेंद्राच्या (Mithileshwarendraoachya)Lord of Mithila’s
मनोहरेश्वररावाच्या (Manohareswarraoachya)Charming Lord’s
मोहितेश्वररावाच्या (Mohiteshwarraoachya)Attractive Lord’s
माधवींद्ररावाच्या (Madhavindraraoachya)Lord Krishna’s
मोहनेश्वरराजाच्या (Mohaneswarrajachya)Attractive King’s
महेश्वरेंद्रराजाच्या (Maheshwarendrarajachya)Lord Shiva’s
मिलिंदेंद्रराजाच्या (Milindendrarajachya)Honey Bee Lord’s
मिथिलराजेंद्राच्या (Mithilarajendrachya)King of Mithila’s
मानसराजेंद्राच्या (Manasrajendrachya)King of the Mind’s
माधवेंद्राच्या (Madhavindraoachya)Lord Krishna’s
माहेश (Mahesh)Lord Shiva
मिहिर (Mihir)Sun
महेंद्र (Mahendra)Lord Indra
मोहनीश (Mohinish)Attractive God

म वरून मुलांची नावे नवीन 2023

Name (Marathi)Meaning (English)
महितीश (Mahitesh)Lord of knowledge
मनोज्ञा (Manojnya)Pleasing
मनोमय (Manomay)Mindful
महाजित (Mahajit)Great conqueror
मनोजीता (Manajeeta)Conqueror of the mind
महाराज (Maharaj)King
मनोहारिता (Manoharita)Charming
मनींद्रिय (Manindriya)Lord of the mind
महीश (Mahish)Greatness
मनोमेय (Manomeya)Mindful
महिना (Mahina)Moon
महाजीता (Mahajeeta)Great conqueror
मनोहारिका (Manoharika)Charming
मनोहिता (Manohita)Fascinating
मनींद्रिया (Manindriya)Lord of the mind
महाप्रिय (Mahapriya)Beloved
मनोमेघ (Manomegh)Cloud-like mind
महिमेष (Mahimesh)Lord Shiva
मनोजीव (Manojiv)Ever-living
महीना (Mahina)Delicate
मनींद्र (Manindra)Lord of the mind
महार्दी (Mahardi)Great courage
मनोहारिनी (Manoharini)Beautiful
मनोहित (Manohit)Desired
मनींद्री (Manindri)Lord of the mind
महाराजी (Maharaji)King
महिनी (Mahini)Moonlight
मनोमेघा (Manomegha)Cloud-like mind
महीष (Mahish)Greatness
मनोजीवा (Manojiva)Ever-living
महाप्रिया (Mahapriya)Beloved
मनींद्रियांचा (Manindriyancha)Lord of the mind
महारुद्र (Maharudra)Lord Shiva
मनोहारिनीता (Manoharinita)Beautiful
महित (Mahit)Desired
मनींद्रियता (Manindriyata)Lord of the mind
महासत्य (Mahasatya)Great truth
मनोमेघांचा (Manomeghancha)Cloud-like mind
महासुख (Mahasukh)Great happiness
मनोजीवांचा (Manojivancha)Ever-living
महाप्रियता (Mahapriyata)Beloved
महानंदाचा (Mahanandacha)Great joy
मनीशा (Manisha)Lord of the mind
मनोहारिण्याचा (Manoharinyacha)Beautiful
महिमानंद (Mahimanand)Great joy
मनोमेघाता (Manomeghata)Cloud-like mind
महासौख्य (Mahasaukhya)Great happiness
मनोजीविता (Manojivita)Ever-living
महानंदिनी (Mahanandini)Great joy
मनीशिता (Manishita)Desired

म वरून नावे

Name (Marathi)Meaning (English)
मनोहारिणीत (Manoharinit)Beautiful
महिमानंदिता (Mahimanandita)Greatly pleased
मनोमेघासारिणी (Manomeghasarini)Cloud-like mind
महासौख्यता (Mahasaukhyata)Great happiness
मनोजीवितांचा (Manojivitancha)Ever-living
महानंदिता (Mahanandita)Greatly pleased
मनीशात्मिकांची (Manishatmikanchi)Lord of the mind
महिमानंदाची (Mahimanandachi)Greatly pleased
मनोमेघासारिता (Manomeghasarita)Cloud-like mind
मनोजीवितांची (Manojivitanchi)Ever-living
महानंदिताची (Mahananditachi)Greatly pleased
मनीशात्मिकाची (Manishatmikachi)Lord of the mind
मनोहारिणीताची (Manoharinitachi)Beautiful
महिमानंदाचा (Mahimanandacha)Great joy
मनोमेघानुरूप (Manomeghanurup)Cloud-like mind
महासौख्याचा (Mahasaukhyacha)Great happiness
मनोजीविताचा (Manojivitacha)Ever-living
महाप्रियताचा (Mahapriyatacha)Beloved
महानंदाची (Mahanandachi)Great joy
महिमानंदाचे (Mahimanandache)Great joy
मनोमेघानुभूत (Manomeghanubhut)Cloud-like mind
महासौख्याचे (Mahasaukhyache)Great happiness
मनोजीविताचे (Manojivitache)Ever-living
महाप्रियताचे (Mahapriyatache)Beloved
महानंदाच्या (Mahanandachya)Great joy
मनीशात्मिकांचे (Manishatmikanche)Lord of the mind
मनोहारिणीताचे (Manoharinitache)Beautiful
महिमानंदाच्या (Mahimanandachya)Great joy
मनोमेघानुभूता (Manomeghanubhuta)Cloud-like mind
महासौख्याच्या (Mahasaukhyachya)Great happiness
मनोजीविताच्या (Manojivitachya)Ever-living
महाप्रियताच्या (Mahapriyatachya)Beloved
मनोमेघानुभूती (Manomeghanubhuti)Cloud-like mind
महासौख्याची (Mahasaukhyachi)Great happiness
मनोजीविताची (Manojivitachi)Ever-living
महाप्रियताची (Mahapriyatachi)Beloved
मृदुल (Mrudul)Soft
मिथिलेश (Mithilesh)Lord of Mithila
मायूर (Mayur)Peacock
मेहूल (Mehul)Rain
मान्य (Many)Respected
मौन (Maun)Silent
मृदंग (Mrudang)Musical instrument
मोहिनीश (Mohinish)Enchanter
मनोभानु (Manobhanu)Mind’s radiance
महाकाय (Mahakay)Large-bodied
मेघ (Megh)Cloud
मधुबन (Madhuban)Sweet forest
मारुत (Marut)Wind
मौनिश (Maunish)Silent

म वरून मुलांची नावे new

Name (Marathi)Meaning (English)
माहिष (Mahish)Buffalo
मनोजय (Manojay)Conqueror of the mind
मृणाल (Mrinal)Lotus stem
मेधान्य (Medhanya)Wise
महातेज (Mahatej)Great brilliance
मेहुल (Mehul)Rain
महिन्द्र (Mahindra)Great king
मनोरम (Manoram)Delightful
मौर्य (Maurya)The Maurya dynasty
मायूरेश (Mayuresh)Lord of peacocks
मायुरी (Mayuri)Peahen
मृणालिन (Mrinalin)Lotus stem
मारुति (Maruti)Lord Hanuman
मेहरबान (Meharban)Gracious
मदनमोहन (Madanmohan)Lord Krishna
माहेन्द्र (Mahendra)Lord Indra
मनोहास (Manohas)Delighting the mind
मितेश्वर (Miteshwar)Lord of friends
मधुसूदन (Madhusudan)Lord Krishna
महेंद्र (Mahendr)Lord Vishnu
मनोहरीश (Manoharish)Lord of beauty
मिथिलाधीश (Mithiladhish)Lord of Mithila
मृदु (Mrudu)Gentle
मायूरांग (Mayurang)Colored like a peacock
मेहरान (Mehran)Kind-hearted
मदनगोपाल (Madangopal)Lord Krishna
महेश्वरा (Maheshwara)Lord Shiva
मृत्युंजय (Mrityunjay)Conqueror of death
मेहनात (Mehnat)Hardworking
मयूरांगी (Mayurangi)Colored like a peacock
मृदुल (Mridul)Gentle
मोहम्मद (Mohammad)Praised
मार्कंडेय (Markandeya)Name of a sage
मेघाद्री (Meghadri)Mountain
मोदक (Modak)Sweet delicacy
मोहनील (Mohanil)Enchanting blue
मोहिन (Mohin)Attractive
मनिष्ठ (Manisht)Reliable
मनीद्र (Manidra)Intelligent
मयुर (Mayur)Peacock
मनील (Manil)Winner
मणिष्ठ (Manisht)Honorable
मनोहारीश्वर (Manoharishwar)Lord of captivating
M Varun Mulanchi Nave
मोहक (Mohak)Attractive
मनोहरीश्वरा (Manoharishwara)Lord of captivating
मोहनाद (Mohanad)Attractive
मनीश्वर (Manishwar)Lord of the mind
मनीन्द्र (Manindra)Lord of the mind
मयंक (Mayank)Moon
मोहकेश (Mohakesh)Attractive God

म वरून मुलांची नावे दोन अक्षरी

Name (Marathi)Meaning (English)
मनजीत (Manjeet)Conqueror of the mind
मोहीन (Mohin)Attractive
मनिष (Manish)Lord of the mind
मंगेश (Mangesh)Lord Shiva
माधुकर (Madhukar)Honeybee
मनीषक (Manishak)Lord of the mind
महीन (Mahin)Delicate
मनोहरी (Manohari)Captivating
मनोहरानी (Manoharani)Charming
मोहनी (Mohani)Fascinating
मनींदर (Manindar)Lord of the mind
महाजन (Mahajan)Great person
मनोहार (Manohar)Alluring
महाजीत (Mahajeet)Great conqueror
मनोहारी (Manohari)Beautiful
मनीषित (Manishit)Desired
मनोरथ (Manorath)Aspiration
मनोजीत (Manajeet)Conqueror of the mind
मनोज्ञ (Manojnya)Pleasing
मनोहरित (Manoharit)Charming
महादेवी (Mahadevi)Goddess Parvati
महिमा (Mahima)Greatness
महीर (Mahir)Skilled
महानंद (Mahanand)Great joy
मनोहरा (Manohara)Beautiful
मनोहारिणीता (Manoharinita)Beautiful
महिमानंदिन (Mahimanandin)Great joy
मनोमेघापायी (Manomeghapayi)Cloud-like mind
महासौख्या (Mahasaukhyaa)Great happiness
महानंदित (Mahanandit)Greatly pleased
मनीशात्मिका (Manishatmika)Lord of the mind

मे वरून मुलांची नावे

No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे