क्ष वरून मुलांची नावे Ksh Varun Mulanchi Nave

आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे जो ” क्ष वरून मुलांची नावे Ksh Varun Mulanchi Nave ” ला समर्पित आहे! “क्ष” अक्षरापासून सुरू होणाऱ्या मराठी नावांचा एक आकर्षक संग्रह सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मुलाचे नाव देणे हा एक महत्त्वाचा आणि आनंददायी टप्पा आहे आणि आम्ही तुम्हाला परंपरा, अर्थ आणि सांस्कृतिक महत्त्व दर्शवणारे परिपूर्ण नाव शोधण्यात मदत करण्यासाठी आलो आहोत. आमचे व्यासपीठ महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा आणि मराठी भाषेचे सौंदर्य प्रतिबिंबित करण्यासाठी निवडलेल्या नावांचा काळजीपूर्वक क्युरेट केलेला डेटाबेस देते. आमचा विस्तृत संग्रह एक्सप्लोर करा, जिथे तुम्हाला सामर्थ्य, विशिष्टता आणि लवचिकता दर्शवणारी नावे सापडतील. तुम्ही नाव शोधणारे पालक असाल जे तुमच्या कौटुंबिक मूल्यांना प्रतिबिंबित करते किंवा मराठी नामकरण प्रथांबद्दल आकर्षण असलेली एखादी व्यक्ती असो, आम्ही तुम्हाला ” क्ष वरून मुलांची नावे Ksh Varun Mulanchi Nave ” च्या या विलक्षण प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि नाव शोधण्यासाठी जे एक मौल्यवान भाग बनेल. तुमच्या मुलाची ओळख. तुम्ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक समृद्धी आणि नामकरण कलेचा उत्सव साजरा करत असताना आम्हाला तुमचे मार्गदर्शक होऊ द्या.

क्ष वरून मुलांची नावे Ksh Varun Mulanchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
क्षितीज (Kshitij)Horizon
क्षितिज (Kshitiij)Horizon
क्षेत्री (Kshetri)Warrior
क्षण (Kshan)Moment
क्षेमकर (Kshemakar)One who brings happiness
क्षमी (Kshami)Forgiving
क्षितिजबान (Kshitijbaan)Arrow of the horizon
क्षिप्र (Kshipra)Quick
क्षितिजसुंदर (Kshitijasundar)Beautiful horizon
क्षितिजेश (Kshitijesh)Lord of the horizon
क्षितीन (Kshiteen)Earthly
क्षिप्रद (Kshiprad)Quick
क्षीरज (Ksheeraj)Moon
क्षेत्रपाल (Kshetrapaal)Protector of the land
क्षेत्रीपाल (Kshetripaal)Protector of the warrior
क्षेत्रवीर (Kshetraveer)Hero of the battlefield
क्षेत्रांशु (Kshetranshu)Ray of the battlefield
क्षमाकर (Kshamakar)Forgiving
क्षितीजास (Kshitijas)Son of the horizon
क्षिप्रजित (Kshiprajit)Quick victor
क्षेमिन (Kshemin)Peaceful
क्षेमानंद (Kshemanand)Blissful
क्षिप्रताप (Kshipratap)Quick in valor
क्षणज (Kshanaj)Born in a moment
क्षमाकारी (Kshamaakari)Forgiving
क्षेत्रदेव (Kshetradev)God of the land
क्षितिजासुंदर (Kshitijasundar)Beautiful son of the horizon
क्षीरांशु (Ksheeranshu)Ray of the moon
क्षेत्रवीर्य (Kshetraveerya)Hero of the battlefield
क्षितिजपाल (Kshitijpaal)Protector of the horizon
क्षेत्रबंधु (Kshetrabandhu)Friend of the land
क्षेत्रांशुवीर (Kshetranshuveer)Heroic ray of the battlefield
क्षितिज (Kshitij)Horizon
क्षणांध (Kshanandha)Intelligent
क्षितीश (Kshitish)Lord of the Earth
क्षितिमन् (Kshitiman)Honorable
क्षोभक (Kshobhak)Exciting
क्षणतत्व (Kshantatva)Patience
क्षितिजस्वर (Kshitijasvara)Melodious
क्षयप्रिय (Kshayapriya)Loved by All
क्षितीश्वर (Kshitishvara)Lord of the Earth
क्षितीन्द्र (Kshitindra)King of the Earth
क्षितीशाख (Kshitishakha)Branch of the Earth
क्षुधार्त (Kshudharta)Hungry
क्षयजीवन (Kshayajivana)Eternal Life
क्षेत्रज्ञ (Kshetraja)Knower of Fields
क्षेत्रपाल (Kshetrapala)Protector of the Land
क्षितिसुत (Kshitisuta)Son of the Earth
क्षमानिधि (Kshamanidhi)Treasure of Forgiveness
क्षेत्रीश (Kshetrish)Lord of the Land
क्षितिधर (Kshitidhara)Supporter of the Earth
क्षेत्रिय (Kshetriya)Warrior
क्षेत्रकांत (Kshetrakant)Beloved of the Land
क्षांति (Kshanti)Peace
क्षणिक (Kshanik)Momentary
क्षितिजनक (Kshitijanaka)Creator of the Earth
क्षेमवान (Kshemavan)Safe
क्षेमसाधक (Kshemasadhaka)Benefactor
क्षेमसाध्य (Kshemasadhya)Attainable
क्षितिदान (Kshitidan)Gift of the Earth
क्षेत्रपति (Kshetrapati)Lord of the Land
क्षयिता (Kshayita)Destructive
क्षेत्रजित (Kshetrajit)Conqueror of the Land
क्षितीज (Kshitiij)Lord of the Earth
क्षेमानंद (Kshemaanand)Blissful
क्षेत्राधिप (Kshetradhipa)King of the Land
क्षयितु (Kshayitu)Destroyer
क्षेमचित्त (Kshemachitta)Peaceful Mind
क्षितीशुद्धि (Kshitishuddhi)Purity of the Earth
क्षेमपाल (Kshemapala)Protector of Well-being
क्षयजित (Kshayajit)Victorious
क्षेमकारी (Kshemakari)Beneficial
क्षांतिदायक (Kshantidayaka)Bestower of Patience
क्षेत्रकृत (Kshetrakrit)Creator of the Land
क्षान्त (Kshanta)Patient
क्षेमानुभूति (Kshemanubhuti)Experience of Well-being
क्षेत्रज्ञता (Kshetragyanta)Knowledge of Fields
क्षेत्रपुत्र (Kshetraputra)Son of the Land
क्षितीज्योति (Kshitijyoti)Light of the Earth
क्षमाधीन (Kshamadhina)Forgiving
क्षयानन्द (Kshayananda)Eternal Bliss
क्षेत्रसेना (Kshetrasena)Army of the Land
क्षेमदाता (Kshemadata)Giver of Well-being
क्षेमधारी (Kshemadhari)Supporter of Well-being
क्षयानुभव (Kshayanubhava)Experience of Destruction
क्षेत्रित (Kshetrit)Ruler of the Land
क्षिप्रद (Kshiprada)Quick
क्षांतिभूषण (Kshantibhushan)Ornament of Patience
क्षेममूर्ति (Kshemamoorti)Embodiment of Well-being
क्षेत्रप्रिय (Kshetrapriya)Beloved of the Land
क्षयासक्त (Kshayasakta)Attached to Destruction
क्षेत्रानुभव (Kshetranubhava)Experience of the Land
क्षमावतांस (Kshamavatam)Forgiving
क्षेमदायक (Kshemadayaka)Bestower of Well-being
क्षयिन् (Kshayin)Destructive
क्षेमप्रिय (Kshemapriya)Lover of Well-being
क्षेमेश्वर (Kshemeshvara)Lord of Well-being
क्षेमांक (Kshemank)Part of Well-being
क्षयाधीश (Kshayadheesh)Lord of Destruction
क्षेत्रिपाल (Kshetripala)Protector of the Land
क्षयार्थ (Kshayarta)Purpose of Destruction
क्षितिज्योत (Kshitijyot)Light of the Earth
क्षांतिदायी (Kshantidayi)Bestower of Patience
क्षेमभूषण (Kshemabhushan)Ornament of Well-being
क्षेत्रभर्ता (Kshetrabharata)Supporter of the Land
क्षमार्त (Kshamarta)Forgiving
क्षेमिता (Kshemita)Protected
क्षांतिरूप (Kshantirupa)Manifestation of Patience
क्षेमाधिक (Kshemadhika)More Well-being
क्षेत्रेश (Kshetresh)Lord of the Land
क्षेमशिल (Kshemashila)Virtuous
क्षेमकारिण् (Kshemakarin)Creator of Well-being
क्षेत्राध्यक्ष (Kshetradhiksha)Supervisor of the Land
क्षेमपात्र (Kshemapatra)Vessel of Well-being
क्षयार्थी (Kshayarthi)Seeker of Destruction
क्षेत्रगुरु (Kshetraguru)Teacher of the Land
क्षांतिमय (Kshantimaya)Full of Patience
क्षेमदात्र (Kshemadatra)Giver of Well-being
क्षेममूर्तिः (Kshemamoorti)Embodiment of Well-being
क्षेत्रिकार (Kshetrikara)Creator of the Land
क्षयी (Kshayi)Destructive
क्षेमसंपत्ति (Kshemasampatti)Prosperity of Well-being
क्षेमसंरक्षक (Kshemasamrakshaka)Protector of Well-being
क्षेत्रप्रियः (Kshetrapriyah)Beloved of the Land
क्षितिज्योति (Kshitijyoti)Light of the horizon
क्षेमाधिष्ठान (Kshemadhishthan)Abode of peace
क्षेत्रानुभाव (Kshetranubhav)Experience of the field
क्षिप्रकर्ता (Kshiprakarta)Swift doer
क्षितिराज (Kshitiraj)King of the Earth
क्षयज्ञ (Kshayajnya)Sacrifice of destruction
क्षेमिनिधि (Ksheminidhi)Treasure of well-being
क्षान्तिशील (Kshantishil)Patient and virtuous
क्षेत्रविक्रांत (Kshetravikrant)Bold conqueror
क्षयदर्पण (Kshayadarpan)Mirror of destruction
क्षमानुभूति (Kshamanubhuti)Experience of forgiveness
क्षेत्रपुजारी (Kshetrapujari)Worshipper of the field
क्षेमसंरक्षक (Kshemasamrakshak)Protector of well-being
क्षितिभूषण (Kshitibhushan)Ornament of the Earth
क्षेत्रसेवक (Kshetrasevak)Servant of the field
क्षेमवाचक (Kshemavachak)Speaker of well-being
क्षितीनायक (Kshitinayak)Leader of the Earth
क्षेत्राध्यात्मिक (Kshetradhyatmik)Spiritual of the field
क्षयप्रदान (Kshayapradan)Bestower of destruction
क्षेमकारक (Kshemakarak)Creator of well-being
क्षेत्राकर्षक (Kshetrakarshak)Attractor of the field
क्षणदीप (Kshanadeep)Lamp of the moment
क्षेमसाधना (Kshemasadhana)Accomplishment of well-being
क्षेत्रप्रियांग (Kshetrapriyang)Beloved of the field
क्षांतिसंगीत (Kshantisangeet)Melody of patience
क्षेमपारायण (Kshemaparayan)Devotee of well-being
क्षांतिसुधा (Kshantisudha)Nectar of patience
क्षेमपुरुष (Kshemapurusha)Personification of well-being
क्षेत्रेश्वर (Kshetreshwara)Lord of the field
क्षयोजनकर्ता (Kshayojanakarta)Creator of destruction
क्षेमवृद्धि (Kshemavruddhi)Prosperity of well-being
क्षेमजीवन (Kshemajeevan)Life of well-being
क्षेत्राकर्मा (Kshetrakarma)Actions of the field
क्षमासाधन (Kshamasadhana)Means of forgiveness
क्षेमधाम (Kshemadham)Abode of well-being
क्षेमिनायक (Ksheminayak)Protector of well-being
क्षेत्राग्नितेज (Kshetragnitej)Flame of the field
क्षितिज्वर्ण (Kshitijvarna)Color of the horizon
क्षांतिविश्राम (Kshantivishram)Rest of patience
क्षिप्रलाभ (Kshipralabh)Quick gain
क्षेमितवान (Kshemitavan)Blessed with well-being
क्षितिज्वाला (Kshitijwala)Radiance of the horizon
No.Keyword
1अ वरून मुलांची नावे
2आ वरून मुलांची नावे
3इ वरून मुलांची नावे
4ई वरून मुलांची नावे
5उ वरून मुलांची नावे
6ऊ वरून मुलांची नावे
7ए वरून मुलांची नावे
9ओ वरून मुलांची नावे
10औ वरून मुलांची नावे
11अं वरून मुलांची नावे
13क वरून मुलांची नावे
14ख वरून मुलांची नावे
15ग वरून मुलांची नावे
16घ वरून मुलांची नावे
18च वरून मुलांची नावे
19छ वरून मुलांची नावे
20ज वरून मुलांची नावे
21झ वरून मुलांची नावे
23ट वरून मुलांची नावे
24ठ वरून मुलांची नावे
25ड वरून मुलांची नावे
26ढ वरून मुलांची नावे
28त वरून मुलांची नावे
29थ वरून मुलांची नावे
30द वरून मुलांची नावे
31ध वरून मुलांची नावे
32न वरून मुलांची नावे
33प वरून मुलांची नावे
34फ वरून मुलांची नावे
35ब वरून मुलांची नावे
36भ वरून मुलांची नावे
37म वरून मुलांची नावे
38य वरून मुलांची नावे
39र वरून मुलांची नावे
40ल वरून मुलांची नावे
41व वरून मुलांची नावे
42श वरून मुलांची नावे
44स वरून मुलांची नावे
45ह वरून मुलांची नावे
46त्र वरून मुलांची नावे
47ज्ञ वरून मुलांची नावे
48ऋ वरून मुलांची नावे
49हृ वरून मुलांची नावे
50श्र वरून मुलांची नावे