259+ ए वरून मुलींची नावे Ae Varun Mulinchi Nave

Ae Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर आपले स्वागत आहे! “ए वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नववधू शोधायला एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन आहे. ह्या संग्रहात आपल्याला इतर संस्कृतींच्या मराठी नावांपेक्षा कमी प्रमाणात अत्यंत प्रभावी नावे मिळवायला मिळतील. सुपरटडका आपल्याला एकदाचीत, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे परिचय देते. आपल्या लहान मुलींच्या जीवनात वृद्धी करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका एक आदर्श संग्रहाचा उपयोग करतो. जलद निरीक्षण करा, सुपरटडका आपल्याला उत्कृष्ट आणि साहसिक नावे प्रदान करतो!

ए वरून मुलींची नावे Ae Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
एकता (Ekta)Unity
एक्ता (Ekta)Unity
एवलिन (Evelyn)Pleasant
एलिशा (Alisha)Protected
एमी (Amy)Beloved
एन्जेल (Angel)Messenger
एवा (Eva)Life
एनी (Annie)Gracious
एष्टा (Eshta)Wish, Desire
एश्वरी (Eshwari)Goddess
एकवीरा (Ekveera)Goddess Ekveera
एक्का (Ekka)Unique
एक्वीलिन (Evelyn)Pleasant
एजेल (Ajeel)Intelligent
एजिना (Agina)Pure, Chaste
एलिसा (Alisa)Noble
एम्याल (Amyal)Lovable
एकला (Ekla)Unique
एनिशा (Anisha)Continuous
एकजोत (Ekjot)Unique Light
एन्जली (Anjali)Offering
एन्जेलिना (Angelina)Little Angel
एकांतिका (Ekantika)Solitary
एकत्रा (Ekatra)Together
एकविरा (Ekavira)The Supreme Heroine
एश्वरी (Eshwari)Goddess Parvati
एकांगी (Ekangi)Sole
एकना (Ekana)Singular
एकार्या (Ekarya)One Task
एश्विनी (Ashwini)Star
एकशा (Eksha)Goddess Durga
एकता (Ekata)Unity
एक्षिता (Ekshita)Desired
एकजा (Ekaja)The Only Child
एकजोती (Ekajoti)One Light
एकपात्रा (Ekapatra)Unique
एकचक्रा (Ekachakra)Unique Wheel
एककालीन (Ekakalina)Unique
एकत्री (Ekatari)Unique
एकाग्रा (Ekagra)Focused
एकपरी (Ekapari)Unique Fairy
एकरूपा (Ekarupa)One Form
एकनिधा (Ekanidha)Unique Treasure
एकजाला (Ekajala)Unique Net
एकभूमा (Ekabhuma)One Earth
एकचित्रा (Ekachitra)Unique Picture
एकपत्रा (Ekapatra)Unique Leaf
एकाधारा (Ekadhara)Unique Base
एकधना (Eka-dhana)Unique Wealth
एकपर्वा (Ekaparva)Unique Celebration
एकचिंता (Ekachinta)Unique Thought
एकावर्ता (Ekavarta)Unique Circle
एकभक्ता (Ekabhakta)Unique Devotee
एकरत्ना (Ekaratna)Unique Gem
एकनामा (Ekanama)Unique Name
एकगुणा (Eka-guna)Unique Quality
एकद्रुमा (Ekadruma)Unique Tree
एकदिना (Ekadina)Unique Day
एकश्रुता (Ekashruta)Unique Knowledge
एकमात्रा (Ekamatra)Unique
एकरात्री (Ekaratri)Unique Night
एकवादना (Ekavada)Unique Melody
एकस्मृता (Ekasmrita)Unique Memory
एकाश्रया (Ekashraya)Unique Shelter
एकसमाना (Ekasamana)Unique
एकरूपा (Ekarupa)Unique Form
एकत्राणा (Ekatrana)Unique Protector
एकसंगीता (Ekasangita)Unique Melody
एकवाचना (Ekavachana)Unique Voice
एकप्रिया (Ekapriya)Unique Beloved
एकभावा (Ekabhava)Unique Emotion
एकसुखा (Ekasukha)Unique Happiness
एकमुग्धा (Ekamugdha)Unique
एकश्रुता (Ekashruta)Unique Listener
एकप्रतिष्ठा (Ekapratishtha)Unique Honor
एकानना (Ekanana)Unique Face
एकगाथा (Ekagatha)Unique Story
एकरूपा (Ekarupa)Unique Beauty
एकधरा (Ekadhara)Unique Flow
एकशोभा (Ekashobha)Unique Beauty
एकविभावा (Ekavibhava)Unique Expression
एकताना (Ekatana)Unique Thread
एकध्याना (Ekadhyan)Unique Meditation
एकप्रिया (Ekapriya)Unique Love
एकरत्ना (Ekaratna)Unique Jewel
एकदिना (Ekadina)Unique Moment
एकत्रिका (Ekatrika)Unique
एकसमाना (Ekasamana)Unique Equality
एकसौख्या (Ekasaukhya)Unique Comfort
एकपथा (Ekapatha)Unique Path
एकस्था (Ekastha)Unique Position
एकप्रिया (Ekapriya)Unique Favorite
एकज्योती (Ekajyoti)Unique Light
एकवेदा (Ekaveda)Unique Knowledge
एकवीणा (Ekaveena)Unique Instrument
एकावृता (Ekavrita)Unique Twist
एकवादना (Ekavada)Unique Conversation
एकप्रार्थना (Ekaprarthana)Unique Prayer
एकचेतना (Ekachetana)Unique Consciousness
एकरूपा (Ekarupa)Unique Appearance
एकप्रिया (Ekapriya)Unique Dear
एकाधारा (Ekadhara)Unique Support
एकपुष्पा (Ekapuspa)Unique Flower
एकपाठा (Ekapatha)Unique Reading
एकवृत्ता (Ekavritta)Unique Circle
एकान्ता (Ekanta)Unique
एकाधारा (Ekadhara)Unique Foundation
एकरंगा (Ekaranga)Unique Color
एकसौख्या (Ekasaukhya)Unique Well-being
एकप्रमा (Ekaprama)Unique Measure
एकवर्णा (Ekavarna)Unique Color
एकप्रार्थना (Ekaprarthana)Unique Wish
एकजाला (Ekajala)Unique Water
एकचिंता (Ekachinta)Unique Worry
एकमात्रा (Ekamatra)Unique Measure
एकनदी (Ekanadi)Unique River
एकरसा (Ekarasa)Unique Taste
एकश्री (Ekashri)Unique Wealth
एकवाक्या (Ekavakya)Unique Sentence
एकप्रिया (Ekapriya)Unique Adored
एकद्रुमा (Ekadruma)Unique Flower
एकदिवसा (Ekadivasa)Unique Day
एकसुखा (Ekasukha)Unique Joy
एकाकी (Ekaki)Unique Alone
एकांगी (Ekangi)Unique
एकवार्ता (Ekavarta)Unique Revolution
एकावृत्ता (Ekavritta)Unique Twist
एकविचारा (Ekavichara)Unique Thought
एकप्रिया (Ekapriya)Unique Loved
एकस्वप्ना (Ekaswapna)Unique Dream
एकधना (Eka-dhana)Unique Riches
एकानुरागा (Ekanuraga)Unique Affection
एकश्रुता (Ekashruta)Unique Heard
एकपात्रा (Ekapatra)Unique Vessel
एक्लव्या (Eklavya)Unique
एकमंत्रा (Ekamantra)Unique Chant
एकचित्रिका (Ekachitrika)Unique Artist
एकज्योतिका (Ekajyotika)Unique Light
एकनादिनी (Ekanadini)Unique Melody
एकरूपिणी (Ekarupini)Unique Form
एकदिवसिनी (Ekadivasini)Unique Day
एकसाहसिनी (Ekasahasini)Unique Adventurer
एकहासिनी (Ekahasini)Unique Laughter
एकदृष्टिनी (Ekadrushtini)Unique Vision
एकनिष्ठा (Ekanishtha)Unique Devotion
एकरसिका (Ekarasika)Unique Taster
एकचारिणी (Ekacharini)Unique Character
एकगीतिका (Ekageetika)Unique Singer
एकरंगिणी (Ekarangini)Unique Dancer
एकभाविनी (Ekabhavini)Unique Emotion
एकज्योत्सना (Ekajyotsna)Unique Enthusiasm
एकवादिनी (Ekavadini)Unique Musician
एकप्रियंका (Ekapriyanka)Unique Beloved
एकनिधिनी (Ekanidhini)Unique Treasure
एकजगतीका (Ekajagatika)Unique Citizen
एकवाचिनी (Ekavachini)Unique Speaker
एकप्रेमिका (Ekapremika)Unique Lover
एकमनोहारी (Ekamanohari)Unique Fascinator
एकवेषिणी (Ekaveshini)Unique Dresser
एकरूपाचा (Ekarupacha)Unique Shape
एकवारिणी (Ekavarini)Unique Weaver
एकमोहिनी (Ekamohini)Unique Enchanter
एकवासिनी (Ekavasini)Unique Resident
एकार्थिनी (Ekarthini)Unique Meaning
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे