250+ हृ वरून मुलींची नावे Hru Varun Mulinchi Nave

Hru Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे हार्दिक स्वागत आहे, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी छान नावे (हृ वरून मुलींची नावे) आपल्या पटावणीसाठी उपलब्ध आहेत. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि अर्थपूर्णता प्रमाणे या नावांची विशाल संग्रह आपल्याला पुरेसा आनंद देतो. हा स्थान तुमच्या मुलगीला आपल्या जीवनाचे अत्यंत आवड तसेच अर्थदायी नाव निवडण्यासाठी माध्यमासारखा देतो. शास्त्रीय नावांमधून आर्थिक आणि मानवी शक्तीच्या संकेतांपर्यंत, हृ वरून मुलींची नावे विचारधारेचा चमत्कारी आणि आकर्षक अनुभव तुम्हाला प्रदान करणारे आहे. आपल्या मुलगीला अद्वितीय आणि प्रतिस्पर्धी नाव शोधायला जाऊन आपल्याला सुपरटाडका या स्थानावर नेत्रभर भेट द्या.

हृ वरून मुलींची नावे Hru Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning
हृदया (Hridaya)Heart
हृदीका (Hridika)Who has a loving heart
हृदिता (Hridita)Beloved
हृदयांगी (Hridayangi)Belonging to the heart
हृदिती (Hriditi)Happiness
हृदयांकुश (Hridayankush)Control of the heart
हृद्या (Hryda)Lovable
हृष्विका (Hrushvika)Quick-minded
हृदिनी (Hridini)Joyful
हृदयी (Hridayi)Woman with a kind heart
हृष्टा (Hrushta)Happy
हृद्येश्वरी (Hrydeshwari)Goddess of the heart
हृदिया (Hridiya)Heartfelt
हृष्टी (Hrushti)Delight
हृदयप्रिया (Hridayapriya)Dear to the heart
हृष्टमाना (Hrushtamana)Pleased
हृष्टगति (Hrushtagati)Happy in progress
हृष्टप्रिया (Hrushtapriya)Beloved
हृष्टीका (Hrushtika)Delighted
हृष्टभाविनी (Hrushtabhavini)Cheerful
हृष्टिलेखा (Hrushtilekha)Line of happiness
हृष्टगन्धा (Hrushtagandha)Fragrance of happiness
हृष्टांगी (Hrushtangi)Happy-bodied
हृष्टपुष्पा (Hrushtapushpa)Blossoming with happiness
हृष्टमती (Hrushtamati)Joyful
हृष्टचित्ता (Hrushtachitta)Happy-minded
हृष्टजीवनी (Hrushtajivani)Lively
हृष्टलता (Hrushtalata)Happy creeper
हृष्टजिह्वा (Hrushtajihva)Happy-tongued
हृष्टप्रभा (Hrushtaprabha)Radiant with happiness
हृष्टाक्षि (Hrushtakshi)Bright-eyed
हृष्टदर्शना (Hrushtadarshana)Joyful sight
हृष्टरंगी (Hrushtarangi)Multi-colored happiness
हृष्टनामा (Hrushtanama)Happy name
हृष्टवचना (Hrushtavachana)Words of happiness
हृष्टमोदिनी (Hrushtamodini)Festive
हृष्टसुरभि (Hrushtasurabhi)Fragrance of happiness
हृष्टरूपा (Hrushtarupa)Beautifully happy
हृष्टमणी (Hrushtamani)Jewel of happiness
हृष्टवेधनी (Hrushtavedhani)Stimulating happiness
हृष्टशीला (Hrushtashila)Virtuous and happy
हृष्टलाला (Hrushtalala)Playfully happy
हृष्टश्रवणी (Hrushtashravani)Happy hearing
हृष्टलीला (Hrushtalila)Playful and happy
हृष्टरागा (Hrushtaraga)Melody of happiness
हृष्टवेदिनी (Hrushtavedini)Celebratory
हृष्टपद्मा (Hrushtapadma)Lotus of happiness
हृष्टसुभगा (Hrushtasubhaga)Fortunate and happy
हृष्टवेधिनी (Hrushtavedhini)Stimulating happiness
हृष्टलाभा (Hrushtalabha)Gaining happiness
हृष्टमधुरा (Hrushtamadhura)Sweet happiness
हृष्टस्वर्णा (Hrushtasvarna)Golden happiness
हृष्टप्रियङ्गी (Hrushtapriyangi)Beloved
हृष्टसर्वसा (Hrushtasarvasa)All-encompassing happiness
हृष्टवेद्या (Hrushtavedya)Known through happiness
हृष्टजननी (Hrushtajanani)Mother of happiness
हृष्टबाला (Hrushtabala)Energetic and happy
हृष्टमन्दा (Hrushtamanda)Cheerful
हृष्टरोमा (Hrushtaroma)Happy-hair
हृष्टप्रकाशा (Hrushtaprakasha)Illuminated with happiness
हृष्टशाखा (Hrushtashakha)Branch of happiness
हृष्टकामा (Hrushtakama)Desirous of happiness
हृष्टलोचना (Hrushtalochana)Happy-eyed
हृष्टसंगता (Hrushtasangata)Associated with happiness
हृष्टसंगीता (Hrushtasangita)Musical happiness
हृष्टरसा (Hrushtarasa)Nectar of happiness
हृष्टलीना (Hrushtalina)Gracefully happy
हृष्टकान्ता (Hrushtakanta)Beloved
हृषिका (Hrushika)One who brings joy
हृदि (Hridi)Heart
हृद्या (Hridya)Loved, cherished
हृद्वी (Hridvi)Intelligent
हृद्विका (Hridvika)One with a pure heart
हृद्यानंदा (Hridyananda)Blissful at heart
हृद्विता (Hridvita)One who is happy from the heart
हृदेशा (Hridesha)Queen of hearts
हृदिता (Hridita)Loved, cherished
हृषीकेशा (HrishiKesha)Lord Krishna, master of senses
हृष्टा (Hrushta)Happy, delighted
हृष्टि (Hrushti)Satisfied, contentment
हृष्टांगी (Hrushtangi)One with a cheerful body
हृष्टांगी (Hrushtangi)One who is cheerful and happy
हृदा (Hrida)Pure, Heartfelt
हृषा (Hrusha)Happiness
हृद्या (Hrudyaa)Beloved, Heart’s Desire
हृषीका (Hrushika)Delighted
हृषिता (Hrushita)Full of Joy
हृदिया (Hridiya)Beloved
हृषिकेशी (Hrushikeshi)Goddess of Happiness
हृषाली (Hrushali)Joyful
हृदीशा (Hridisha)Queen of Hearts
हृषिका (Hrushika)Delighted
हृदय (Hridaya)Heart
हृदीश्वरी (Hridishwari)Goddess of Hearts
हृषवी (Hrushavi)Delightful
हृष्वा (Hrushva)Happy
हृषिकेशा (Hrushikeshā)Goddess of Joy
हृषिती (Hrushiti)Happiness
हृषित (Hrushit)Delighted
हृषितम (Hrushitam)Joyful
हृषाला (Hrushala)Cheerful
हृषिकेश (Hrushikesh)Lord of Joy
हृदया (Hridaya)Loving
हृषिकेशा (Hrushikeshā)Goddess of Happiness
हृदयांगी (Hridayangi)Beloved
हृदियांगी (Hridiyangi)Heartfelt
हृदियानी (Hridyani)Beloved
हृष्टिता (Hrushtita)Happiness
हृष्टाक्षी (Hrushtakshi)One with Happy Eyes
हृष्टाक्षि (Hrushtakshi)One with Happy Eyes
हृषालीनी (Hrushalini)Cheerful
हृषभा (Hrushabha)Happy
हृषाक्षा (Hrushaksha)One with Happy Eyes
हृषवती (Hrushavati)Happy
हृषानी (Hrushani)Joyful
हृषिकेश्वरी (Hrushikeshwari)Goddess of Joy
हृषान्विता (Hrushanvita)Filled with Happiness
हृषांगी (Hrushangi)Delightful
हृषितिका (Hrushitika)Joyful
हृषितक्षी (Hrushitakshi)One with Happy Eyes
हृषिकेशी (Hrushikeshi)Goddess of Joy
हृषाक्षि (Hrushakshi)One with Happy Eyes
हृष्टान्विता (Hrushtanvita)Filled with Joy
हृष्विका (Hrushvika)Delighted
हृषिका (Hrushika)Joyful
हृषितक्षि (Hrushitakshi)One with Happy Eyes
हृष्णा (Hrushna)Happy
हृषभानी (Hrushabhani)Happy
हृषान्विता (Hrushanvita)Filled with Joy
हृद्या (Hridya)Pure Heart
हृष्टि (Hrushti)Joy
हृष्विनी (Hrushvini)Energetic
हृष्या (Hrushya)Cheerful
हृष्या (Hrushya)Happiness
हृदी (Hridi)Compassionate
हृदया (Hridaya)Heartfelt
हृष्का (Hrushka)Delighted
हृष्टांगी (Hrushtangi)Happy
हृष्टांवली (Hrushtanvali)Filled with Joy
हृष्टगंधा (Hrushtagandha)Fragrant Happiness
हृष्टिका (Hrushtika)Joyful
हृष्टिकेशी (Hrushtikeshi)Goddess of Happiness
हृष्टविता (Hrushtavita)Filled with Joy
हृष्टिनी (Hrushtini)Delightful
हृष्टजीवना (Hrushtajivana)Joyful Life
हृष्टाक्षी (Hrushtakshi)Joyful-Eyed
हृष्टजीविता (Hrushtajivita)Lively
हृष्टली (Hrushtali)Cheerful
हृष्टरंगा (Hrushtaranga)Happy
हृष्टमा (Hrushtama)Joyful
हृष्टसी (Hrushtasi)Full of Joy
हृष्टलीन (Hrushtalin)Delighted
हृष्टाशा (Hrushtasha)Blissful
हृष्टांगी (Hrushtangi)Joyful
हृष्टली (Hrushtali)Delighted
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे