259+ ओ वरून मुलींची नावे O Varun Mulinchi Nave

O Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर आपले स्वागत आहे! “ओ वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नववधूंना एक वाईट संग्रह अवधानात ठेवते. इथे, आपल्याला इतर संस्कृतींच्या मराठी नावांपेक्षा कमी आवडणारी नावे मिळतील. सुपरटडका आपल्याला अद्वितीय, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे परिचय देतो. तुमच्या लहान मुलींच्या जीवनाला वृद्धी देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका एक उत्कृष्ट संग्रह आहे. येथे और खोजा, सुपरटडका तुमच्याला उत्कृष्ट आणि साहसिक नावे प्रदान करेल!

ओ वरून मुलींची नावे O Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
ओजस्विनी (Ojasvini)Full of energy
ओमिका (Omika)Goddess Saraswati
ओम्प्रेक्षा (Ompraksha)Innocent
ओली (Oli)Brilliant
ओविशा (Ovisha)Radiant
ओजसा (Ojasa)Bright
ओजश्री (Ojashri)Radiant beauty
ओजल (Ojal)Splendid
ओव्हरा (Ovra)Beautiful and charming
ओज्या (Ojya)Brilliant
ओजस्विता (Ojasvita)Radiant energy
ओजिना (Ojina)Brilliant
ओव्हिनी (Ovhini)Charming
ओजला (Ojala)Splendid
ओवर्निशा (Ovarnisha)Beautiful and charming
ओजाना (Ojana)Brilliant
ओजस्विनी (Ojaswini)Full of energy
ओविका (Ovika)Goddess Saraswati
ओम्बेक्षा (Ombeksha)Innocent
ओजस्विनी (Ojaswini)Full of power and energy
ओव्या (Ovya)Artist
ओष्मा (Oshma)Summer season
ओजला (Ojala)Bright and radiant
ओव्यंका (Ovyanka)Holy syllable “Om”
ओमिका (Omika)Sacred sound of the universe
ओमिनी (Omini)Holy syllable “Om”
ओजस्वी (Ojasvi)Energetic and bright
ओशिनी (Oshini)Light
ओम्बिका (Ombika)Goddess Parvati
ओम्बिनी (Ombini)Sacred syllable “Om”
ओव्यांगी (Ovyangi)Beautiful and artistic
ओजिनी (Ojini)Sacred and divine
ओश्मिनी (Oshmini)Full of light and brightness
ओजस्विता (Ojasvita)Radiant and powerful
ओजी (Oji)Splendid and bright
ओव्य (Ovy)Artist
ओष्मिनी (Oshmini)Warm and radiant
ओमिनीता (Ominita)Divine and sacred
ओजास्विता (Ojasvita)Bright and powerful
ओम्बिनीता (Ombinita)Sacred and divine
ओव्यांगीता (Ovyangita)Beautiful and artistic
ओजिनीता (Ojin ita)Sacred and divine
ओष्मिनीता (Oshminita)Full of light and radiance
ओजस्विन्या (Ojaswinya)Full of power and energy
ओमिक्या (Omya)Sacred sound of the universe
ओव्यान्क्या (Ovyankya)Holy syllable “Om”
ओजस्विना (Ojaswina)Energetic and bright
ओश्मा (Oshma)Summer season
ओजल्या (Ojalya)Bright and radiant
ओव्यांका (Ovyanka)Holy syllable “Om”
ओजस्विता (Ojasvita)Radiant
ओष्मीता (Oshmita)Divine light
ओजसा (Ojasa)Radiant energy
ओवलिनी (Ovalini)Graceful
ओमिता (Omita)Infinite
ओविष्या (Ovishya)Visionary
ओवरीता (Ovarita)Extraordinary
ओजोली (Ojoli)Brilliant
ओजीना (Ojeena)Unique
ओमिला (Omila)Brightness
ओजिना (Ojina)Powerful
ओश्मिता (Oshmita)Illuminated
ओरखा (Orkha)Unconquerable
ओविका (Ovika)Special
ओवया (Ovaya)Artist
ओव्या (Ovya)Creative
ओव्यंची (Ovyanchi)Innovative
ओमानी (Omni)Tranquil
ओवीना (Ovina)Pure
ओजोमी (Ojomi)Brightness
ओव्यंता (Ovyanta)Charming
ओरिषा (Orisha)Divine
ओश्मिती (Oshmiti)Radiance
ओम्बुषा (Ombusha)Goddess Parvati
ओविक्या (Ovikya)Extraordinary
ओशिना (Oshina)Shining
ओवर्या (Ovarya)Unique
ओमाना (Omana)Serene
ओजोता (Ojota)Radiant
ओव्या (Ovya)Skillful
ओश्मिता (Oshmita)Divine light
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे