250+ स वरून मुलींची नावे S Varun Mulinchi Nave

S Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आदर आणि स्वागत करत आहे, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी सर्वोत्कृष्ट नावे (स वरून मुलींची नावे) उपलब्ध केली गेली आहेत. ह्या संग्रहामध्ये तुमच्या मुलगीला एक विशेष आणि प्रतिस्पर्धात्मक नाव शोधायला मदत केली जाते. ह्या संग्रहात विविध क्षेत्रांमध्ये नावे सापडतील, ज्यामुळे तुमच्या मुलगीला आपल्या आयुष्यातील एक अद्वितीय आणि आकर्षक भूमिका मिळवण्यास मदत केली जाईल. सुपरटाडका ही तुमच्या नावाच्या आदर्शपूर्णतेचा एक मंच आहे, जेथे तुम्ही अत्यंत उत्कृष्ट आणि सर्वोत्कृष्ट नावे शोधू शकता. तुमच्या मुलगीला सुपरटाडका वर येते आणि ती अद्वितीय आणि प्रतिस्पर्धात्मक नावे सापडावेत.

स वरून मुलींची नावे S Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
साध्वी (Sadhvi)Virtuous Woman
साध्वीका (Sadhvika)Righteous
सवित्री (Savitri)A Name of a Goddess
संदेशा (Sandesha)Messenger
संगीता (Sangeeta)Music
संध्या (Sandhya)Evening
संद्ध्या (Sanddhya)Evening
साहित्या (Sahitya)Literature
सुधांशु (Sudhanshu)Moonbeam
सुनयना (Sunayana)Beautiful Eyes
सुवर्णा (Svarna)Golden
सुभद्रा (Subhadra)Auspicious
सुमधुरा (Sumadhura)Sweet
सुगंधा (Sugandha)Fragrant
सुन्दरी (Sundari)Beautiful
सुचित्रा (Suchitra)Beautiful Picture
सुशीला (Sushila)Good Conduct
सुव्रता (Suvrata)Pious
सुमित्रा (Sumitra)Good Friend
सुखदा (Sukhada)Giver of Happiness
सुखांची (Sukhanchi)Giver of Happiness
सुरेखा (Surekha)Beautifully Drawn
सुरंगा (Suranga)River
सुन्धरा (Sundhara)Beautiful
सुजाता (Sujata)Of Noble Birth
सुरुचि (Suruchi)Beautiful
सुभगा (Subhaga)Fortunate
सुलभा (Sulbha)Easy
सूरभी (Surabhi)Fragrant
सुरेखा (Sureshka)Beautifully Drawn
सुविधा (Suvitha)Comfort
सुषमा (Sushama)Beautiful
सुगंधी (Sugandhi)Fragrant
सूरक्षा (Suraksha)Protection
सुलभी (Sulbhi)Easy
सुमती (Sumati)Wise
सुन्दरा (Sundara)Beautiful
सुधीरा (Sudhira)Calm
सुभांगी (Subhangi)Beautiful
सुनीता (Sunitha)Well-behaved
सुरक्षा (Suraksha)Protection
सुवासिनी (Suvasini)Beautiful Lady
सुधीरी (Sudhiri)Calm
सुश्री (Sushri)Beautiful
सुरभा (Surabha)Fragrant
साध्वी (Sādhvī)Virtuous Woman
सारिका (Sārikā)A Mynah Bird
सावित्री (Sāvitrī)Goddess Saraswati
सावरी (Sāvarī)The Morning Sun
साविता (Sāvitā)The Sun
सायरा (Sāyārā)Traveler
साधना (Sādhanā)Practice; Meditation
साधिका (Sādhikā)Achiever
साम्राज्ञी (Sāmrājñī)Empress
साहित्या (Sāhityā)Literary
साध्वीता (Sādhvītā)Virtuousness
साहिली (Sāhilī)Shore
सार्वग्या (Sārvgyā)All-Knowing
सान्ध्या (Sāndhyā)Evening
सानिया (Sāniyā)Radiant; Brilliant
सान्वी (Sānvī)Goddess Durga
साहश्री (Sāhashrī)With a Thousand Virtues
सावित्री (Sāvitrī)The Sun’s Daughter
साक्षी (Sākshī)Witness
सामर्थ्या (Sāmarthyā)Capability
सारणा (Sāraṇā)Reliant
साधिका (Sādhikā)Seeker
सारिनी (Sārinī)Friendly
साहित्यी (Sāhityī)Literary
साधनी (Sādhanī)One who Practices
सायरी (Sāyarī)Poetry
सावली (Sāvalī)Dark-skinned
सामरस्या (Sāmarsyā)Harmonious
सान्ध्या (Sāndhyā)Dusk
सानिया (Sāniyā)Unique
साहिल्या (Sāhilyā)Beach
सार्थका (Sārthakā)Meaningful
सावनी (Sāvanī)Rainy Season
सारी (Sārī)Precious
साध्या (Sādhyā)Achievable
सान्हिता (Sānhitā)Connection
सामिक्षा (Sāmikṣā)Observation
सान्हीता (Sānhītā)Relationship
सारिता (Sāritā)River
साधनिका (Sādhanikā)Practical
सांवरी (Sāṃvarī)Moon
सारिनी (Sārinī)Cute
सान्हिती (Sānhitī)Association
सामरस्यी (Sāmarsyī)Equal
सान्हित्या (Sānhityā)Friendship
सार्थी (Sārthī)Charioteer
सावर्णि (Sāvarṇi)Golden
सान्हीती (Sānhītī)Harmony
साहश्रवा (Sāhashravā)Full of Glory
सावर्णा (Sāvarṇā)Colored
सामर्थ्यी (Sāmarthyī)Capable
सान्हिती (Sānhitī)Connection
सामरस्या (Sāmarsyā)Compatible
सार्थी (Sārthī)Companion
सावर्णी (Sāvarṇī)Wholesome
सार्थिका (Sārthikā)Beneficial
सामिक्षी (Sāmikṣī)Observer
सान्विक्षा (Sānvikṣā)Analysis
सान्विता (Sānvitā)Consciousness
सार्थ्या (Sārthyā)Worthy
सामिक्षा (Sāmikṣā)Observer
सार्थ्यी (Sārthyī)Worthiness
सामर्थ्या (Sāmarthyā)Power
सावरी (Sāvarī)Goddess Saraswati
सामर्था (Sāmarthā)Capable
सार्वज्ञी (Sārvajñī)All-Knowing
सारिका (Sārikā)Mynah Bird
सामिक्षी (Sāmikṣī)Observant
सार्थ्या (Sārthyā)Valuable
सार्वज्ञा (Sārvajñā)Omniscient
सान्हिता (Sānhitā)Relationship
सावर्णी (Sāvarṇī)Alluring
सान्विता (Sānvitā)Aware
साधका (Sādhakā)Practitioner
सांविधा (Sāṃvidhā)Composition
सान्हीता (Sānhītā)Friendship
सार्थिका (Sārthikā)Meaningful
साम्प्रदायिका (Sāmpradāyikā)Traditional
साम्या (Sāmyā)Equality
सार्थिकी (Sārthikī)Valuable
साम्प्रदायिकी (Sāmpradāyikī)Traditional
सार्थ्यकी (Sārthyakī)Valued
सार्थिकी (Sārthikī)Meaningful
सांविधी (Sāṃvidhī)Composition
सार्थ्यका (Sārthyakā)Valuable
सान्हीती (Sānhitī)Connection
सान्या (Sānyā)Radiant; Brilliant
सांविता (Sāṃvitā)Consciousness
साधनीता (Sādhanītā)Practice
सार्विका (Sārvikā)Universal
साध्विता (Sādhvitā)Purity
सान्वेदना (Sānvedanā)Sensitivity
सार्विकी (Sārvikī)Universal
साध्वित्री (Sādhvitrī)Purity
सान्वेद्या (Sānvedyā)Sensible
सार्थिका (Sārthikā)Valuable
सामरस्या (Sāmarsyā)Compatibility
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे