250+ ह वरून मुलींची नावे H Varun Mulinchi Nave

H Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आदर आणि स्वागत करत आहे, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी हत्तीचे नावे (ह वरून मुलींची नावे) उपलब्ध केली गेली आहेत. ह्या संग्रहामध्ये तुमच्या मुलगीला आपल्या आयुष्यातील एक विशेष आणि प्रतिस्पर्धात्मक नाव शोधायला मदत केली जाते. हत्तीचे नावे विचारप्रवाही आणि उत्कृष्टतेचा प्रतिनिधित्व करतात. या संग्रहातील नावांमधून तुमच्या मुलगीला आणखीच आपल्या आत्मीयतेने संपन्न आणि प्रतिष्ठित आहे असे ते सुचवितात. हत्तीचे नावे ह्या संग्रहाने तुमच्या मुलगीला तीच्या आयुष्यातील एक विशेष आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका खरोखरच खेळायला सहाय्य करेल. आपल्या वेबसाइट सुपरटाडका वर येथे तुम्ही आपल्या मुलगीला अत्यंत उत्कृष्ट आणि प्रतिस्पर्धात्मक नावे शोधू शकता.

ह वरून मुलींची नावे H Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
हर्षिता (Harshita)Joyful
हिमा (Hima)Snow
हर्षा (Harsha)Happiness
हिमांशी (Himanshi)Ice
हरिता (Harita)Green
हेमा (Hema)Golden
ह्रुषीकेशा (Hrushikesh)Lord Krishna
हान्विता (Hanvita)Happy
ह्रुषिका (Hrushika)Excitement
हरिणी (Harini)Deer
हार्षली (Harshali)Happiness
हेनल (Henal)Graceful
हृद्या (Hridya)Heartfelt
हेन्शल (Henshal)Joyful
हर्षिनी (Harshini)Happy
हेतवी (Hetavi)Love
हर्षदा (Harshada)Giver of Happiness
हितेशी (Hiteshi)One who desires good for others
हेताल (Hetal)Friendly
हर्षाली (Harshali)Happiness
हिताक्षी (Hitakshi)Having beautiful eyes
हेतव (Hetav)Love
हर्षदीप (Harshdeep)Lamp of Happiness
हितेशा (Hitesha)One who desires good for others
हेतश्री (Hetashri)Love
हर्षिका (Harshika)Joyous
हितेक्षा (Hiteksha)Having beautiful eyes
हरिप्रिया (Haripriya)Beloved of Lord Vishnu
हिराल (Hiral)Precious
हेतवि (Hetavi)Love
हर्षिती (Harshiti)Joyful
हितकृता (Hitakrita)Beneficial
हेताली (Hetali)Friendly
हर्षमुखी (Harshamukhi)Cheerful
हितवती (Hitavati)Righteous
हरिप्रियका (Haripriyaka)Beloved of Lord Vishnu
हिताल (Hital)Lovable
हिमालया (Himalaya)Abode of Snow
हर्षिका (Harshika)Joyful
हरिनी (Harini)Deer
हितिका (Hitika)Well-wisher
हेतालिका (Hetanika)Friendly
हेतावली (Hetavali)Love
हेतालिनी (Hetanini)Friendly
हेतिका (Hetika)Well-wisher
हरिताल (Harital)Emerald
हेताश्री (Hetashri)Love
हरितकी (Haritaki)Green
हेतल (Hetala)Love
हरिनिका (Harinika)Deer
हेत्वा (Hetva)Love
हरिनीता (Harinita)Modest
हेत्विनी (Hetvini)Love
हरितश्री (Haritashri)Green
हेतावाली (Hetavali)Love
हर्षी (Harshi)Joyful
हेतावालिनी (Hetavalini)Love
हेतावती (Hetavati)Love
हर्षानु (Harshani)Joyful
हेताविनी (Hetavini)Love
हर्षाना (Harshana)Joyful
हर्षली (Harshali)Happiness
हेतली (Hetali)Friendly
हर्षानी (Harshani)Joyful
हेतालि (Hetali)Friendly
हेतावलिनी (Hetavalini)Love
हेतवती (Hetavati)Love
हितेक्षी (Hitekshi)Having beautiful eyes
हान्विता (Hanvita)Gracious
हरिणी (Harini)Deer-like
हेताल (Hetala)Friendly
ह्रुष्टा (Hrushta)Happy
हेतवती (Hetavati)Loving
हरिनी (Harini)Deer-like
हेताविनी (Hetavini)Loving
हेताव (Hetav)Love
हितेक्षा (Hiteksha)Having a loving gaze
हेतावली (Hetavali)Loving
हिताक्षी (Hitakshi)One with beautiful eyes
हितकृता (Hitakrita)Beneficiary
हर्षदीपा (Harshadeepa)Lamp of joy
हितवती (Hitavati)Beneficial
हर्षमणी (Harshamani)Jewel of joy
हर्षानदी (Harshanadi)Joyful
हेतावती (Hetavati)Loving
हर्षानुवेनी (Harshanuveni)Joyful
हेतावलिनी (Hetavalini)Loving
हेतावालिनी (Hetavalini)Loving
ह्रिद्या (Hridya)Beloved
ह्रिदि (Hridi)Pure-hearted
हृदया (Hridaya)Heart
हेमिषा (Hemisha)Golden
हरिनक्षी (Harinakshi)Deer-eyed
हिमजा (Himaja)Born from the snow
ह्रदयजा (Hradayaja)Born from the heart
हेन्या (Hanya)Graceful
हेतकण्या (Hetakanya)Beloved daughter
हृद्यांगी (Hridyangi)Beloved
हेतुवर्षा (Hetuvrsha)Rain of love
हान्विता (Hanvita)Graceful
हेत्विषा (Hetvisha)Loving
हर्षिति (Harshiti)Joyful
हेतोजा (Hetoja)Born from love
ह्रदयांगी (Hradayangi)Beloved
हेतकी (Hetaki)Loving
हेतुजा (Hetuja)Born from love
हरिना (Harina)Deer-like
ह्रियंगी (Hriyangi)Beloved
हृदयांशी (Hridayanshi)Part of the heart
ह्रिया (Hriya)Beloved
हेतिनी (Hetini)Loving
हेत्विनी (Hetvini)Loving
हृद्या (Hridya)Beloved
हेमिता (Hemita)Golden
हेत्विता (Hetvita)Loving
हृदयी (Hridayi)Heartful
हेतलिनी (Hetanini)Loving
हेत्वार्या (Hetvarya)Beloved
ह्रीया (Hriya)Beloved
हेतुवती (Hetuvati)Loving
ह्रदिका (Hradika)Pure of heart
हेमिका (Hemika)Golden-eyed
हंसिनी (Hansini)Swan-like
ह्रिशा (Hrisha)Joyful
हेतांशी (Hetanshi)Part of love
ह्रिशी (Hrishi)Pleasure
हंसविणी (Hansavini)Melodious like a swan
हेतसा (Hetsa)Love
हिर्या (Hirya)Shining
हेलिका (Helika)Ray of the sun
हिताक्षी (Hitakshi)Beloved
हेमवती (Hemavati)Golden
हृष्टा (Hrushta)Satisfied
हितांबिका (Hitambika)Daughter of love
हेतजा (Hetaja)Born from love
ह्रीशा (Hreisha)Goddess Lakshmi
हासिका (Hasika)Full of laughter
हेतवी (Hetavi)Beloved
ह्रीदा (Hrida)Pure
हार्षिका (Harshika)Happy
हेया (Heya)Heart
हरिनक्षी (Harinakshi)Doe-eyed
हिरशा (Hirsha)Happiness
हेतजी (Hetaji)Love
ह्रद्यी (Hradyi)Beloved
हुंदना (Hundana)One who calms
हेमोजा (Hemoja)Born from gold
हिमांशु (Himanshu)Moonbeam
हृष्टांता (Hrushtanta)Satisfied
हेमांचली (Hemanchali)Golden mountain
हियाशा (Hiyasha)Heartfelt
ह्रद्या (Hradya)Lovely
हृष्टि (Hrushti)Happiness
हेतवती (Hetavati)Full of love
ह्यांबा (Hyamba)One with a big heart
ह्रीद्विका (Hridvika)Heart’s desire
हैमा (Haima)Goddess Parvati
हृषिनी (Hrushini)Pleasure
हेन्हेटा (Henheta)Heart’s love
ह्रिशिका (Hrishika)Joyful
हृद्यांबिका (Hrudyambika)Beloved
हेतावेक्षा (Hetaveksha)One with loving eyes
ह्रद्या (Hradya)Pleasant
हृष्ठा (Hrushta)Happy
हेतलेक्षा (Hetaleksha)Loving eyes
ह्रीमा (Hrima)Pure
हेतरुची (Hetaruchi)Loving
ह्यांकुणा (Hyankuna)Compassionate
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे