259+ ई वरून मुलींची नावे EE Varun Mulinchi Nave

EE Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर तुमचे स्वागत आहे! “ई वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नवीन लढाईसाठीची मुद्दती वाढवणारे आहे. आपल्या इच्छेपूर्तींनुसार एकत्रित केलेल्या आपल्या नावांचा संग्रह सुपरटडका आपल्याला प्रदान करतो. येथे, तुम्ही इतर संस्कृतिक विरासतींच्या मराठी नावांपेक्षा कमी उपयुक्त नावे सापडू शकता. सुपरटडका तुम्हाला अनोखे, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे प्रस्तुत करतो. तुमच्या लहान मुलीच्या जीवनात वृद्धी करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका एक मंगळस्पर्शक नावांचा संग्रह प्रदान करतो. आईये और खोज के लिए अद्वितीय और उत्कृष्ट नाम सुपरटडका के साथ जुड़िए!

ई वरून मुलींची नावे EE Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
ईचा (Eecha)Wish, Desire
ईजा (Eeja)Respectable, Honorable
ईरा (Eera)Earth, Goddess Saraswati
ईशा (Eesha)Goddess Durga, Purity
ईरीण (Eerin)Beautiful
ईता (Eeta)Luminous, Praiseworthy
ईतिका (Eetika)Prayer, Worship
ईला (Eela)Earth, Daughter of the Mountain
ईवा (Eeva)Living, Breath
ईका (Eeka)Unique, One and Only
ईश्वरी (Eeshwari)Goddess
ईनाया (Eenaya)Gift of God
ईर्या (Eerya)Powerful, Brave
ईहा (Eeha)Wish, Desire
ईश्वारी (Eeshwari)Goddess
ईशिता (Eeshita)One who Desires, Longed for
ईश्वरीया (Eeshwariya)Divine
ईनया (Eenaya)Beautiful
ईर्या (Eerya)Beloved, Desired
ईरमा (Eerma)Modest, Humble
ईधना (Eedhana)Sacred Fire
ईजया (Eejaya)Victory
ईत्रा (Eetra)Praise, Admiration
ईतिसा (Eetisa)Goddess of Wealth
ईवेया (Eevya)Playful
ईनीता (Eenita)Guided, Led
ईशा (Eesha)Goddess Durga
ईर्या (Eerya)Blessed
ईक्षिता (Eekshita)Desired
ईश्वरीया (Eeshwariya)Divine, Spiritual
ईतीशा (Eetisha)Goddess of Purity
ईवीया (Eeviya)Radiant
ईत्रा (Eetra)Charming
ईशिका (Eeshika)Arrow
ईनाया (Eenaya)Mirror
ईर्या (Eerya)Light, Radiance
ईवाना (Eevana)Graceful
ईश्वारी (Eeshwari)Supreme Goddess
ईश्वारीया (Eeshwariya)Divine
ईशिता (Eeshita)Goddess
ईनया (Eenaya)Noble
ईशिका (Eeshika)Power
ईर्या (Eerya)Beloved
ईवरा (Eevara)Goddess
ईतिका (Eetika)One who Follows Righteous Path
ईश्वरी (Eeshwari)Goddess Parvati
ईनिका (Eenika)Pure, Pious
ईत्या (Eetya)Master, Ruler
ईवेशा (Eesha)Goddess
ईशानी (Eeshani)Goddess Parvati
ईनया (Eenaya)Satisfied
ईक्षिता (Eekshita)One who Desires
ईशाना (Eeshana)Goddess Durga
ईवा (Eeva)Living
ईनाया (Eenaya)Compassionate
ईरमा (Eerma)Generous
ईश्वारी (Eeshwari)Goddess Durga
ईनीता (Eenita)Modest
ईर्या (Eerya)Radiant
ईवरी (Eevaree)Brave
ईवेशा (Eesha)Goddess Parvati
ईरमा (Eerma)Modest
ईवानी (Eevani)Graceful
ईश्वरी (Eeshwari)Supreme Goddess
ईनिका (Eenika)Pure
ईतिका (Eetika)Righteous
ईशिता (Eeshita)Desired
ईशाGoddess Parvati
ईराEarth; Saraswati
ईश्वरीGoddess; Consort of Lord Vishnu
ईशिकाArrow; Dart
ईषाPurity; Goddess Durga
ईनाMother; Strong
ईर्याRespectable Woman
ईलाEarth; Daughter of Manu
ईश्वराGoddess; Consort of Lord Shiva
ईरजाHeavenly; Born from the Earth
ईशिताOne who Desires; Goddess Durga
ईरवतीA River
ईवाGift of God
ईशिकाAnother Name for Radha
ईवीBreath of Life
ईजाStar; Lustrous
ईवलाOne who Accepts All
ईशानीGoddess Durga
ईशानाGoddess Parvati
ईवकLittle Bird
ईनायतGrace; Gift of God
ईव्याSource of Life
ईरमाGod-like
ईशा (Eesha)Goddess; Desired
ईला (Eela)Earth; The planet
ईरा (Eera)Earth; Goddess Saraswati
ईश्वरी (Eeshwari)Goddess Parvati; Goddess Durga
ईशीता (Eeshita)One who desires; Goddess Parvati
ईशिका (Eeshika)Arrow; Dart
ईरम (Eeram)Morning light; Soft wind
ईनाया (Eenaya)Concern; Solicitude
ईश्वरीया (Eeshwariya)Divine; Goddess-like
ईशिता (Eeshita)Superior; Desired
ईश्वरिका (Eeshwarika)Goddess-like; Divine
ईर्या (Eerya)Gift; Precious
ईशाना (Eeshana)Goddess Parvati; Desire
ईवा (Eeva)Life-giver; Living one
ईशी (Eeshi)Goddess; Purity
ईरा (Eera)The wind; Earth
ईश्वरिका (Eeshwarika)Divine; Goddess-like
ईशा (Eesha)Purity; Goddess
ईनायत (Eenayat)Kindness; Benevolence
ईश्वरिक (Eeshwarika)Goddess-like; Divine
ईनाया (Eenaya)Kindness; Care
ईवा (Eeva)Breath of life; Living
ईरजा (Eerja)Divine power; Honor
ईश्वरीया (Eeshwariya)Divine; Sacred
ईशानी (Eeshani)Goddess Parvati; Consort of Lord Shiva
ईरिया (Eeriya)Brave; Powerful
ईश्वरिता (Eeshwarita)Divine; Sacred
ईनाया (Eenaya)Kindness; Benevolence
ईश्वरिया (Eeshwariya)Divine; Sacred
ईरिया (Eeriya)Noble; Respected
ईश्वरिका (Eeshwarika)Divine; Sacred
ईविता (Eevita)Life; Vitality
ईश्वरीता (Eeshwarita)Divine; Sacred
ईन्दिरा (Eendira)Beauty; Splendor
ईशा (Eesha)Goddess; Supreme being
ईशिका (Eeshika)Bow; Arrows
ईवांगी (Eevaangi)Like the moon; Beautiful
ईरिया (Eeriya)Noble; Strong
ईश्वरी (Eeshwari)Goddess Parvati; Divine
ईशिता (Eeshita)Desired; Superior
ईरा (Eera)Earth; Powerful
ईश्वरिया (Eeshwariya)Divine; Goddess-like
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे