250+ ज्ञ वरून मुलींची नावे Dny Varun Mulinchi Nave

Dny Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आवाज आणि स्वागत करत आहोत, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी ज्ञानवंत नावे (ज्ञ वरून मुलींची नावे) आपल्याला उपलब्ध केली गेली आहेत. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ह्या नावांचे एक आकर्षक संग्रह आपल्याला पुरस्कृत करतात. ह्या संग्रहामध्ये आपल्या मुलगीला आदर्शपूर्ण नावे सापडण्यासाठी विविध विषयांमध्ये गूढ ज्ञान आणि संकेतांची उपस्थिती आहे. ज्ञ वरून मुलींची नावे या संग्रहाने तुमच्या मुलगीला समृद्ध आणि उच्चतम शिक्षणाचे नाव निवडण्याचा अवसर प्रदान करते. विभिन्न क्षेत्रांमध्ये प्राधान्यपूर्ण नावांमध्ये शोधायला सुपरटाडका हा स्थान निर्मित केला आहे, त्यामुळे तुम्हाला अपूर्व आणि उत्कृष्ट नाव निवडायला सहाय्य करतो.

ज्ञ वरून मुलींची नावे Dny Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
ज्ञाना (Jnana)Knowledge
ज्ञाता (Jnata)Known
ज्ञात्री (Jnatri)Knower
ज्ञानदा (Jnanada)Giver of knowledge
ज्ञानेश्वरी (Jnaneshwari)Goddess of knowledge
ज्ञानमयी (Jnanamayi)Full of knowledge
ज्ञानवती (Jnanavati)Wise
ज्ञानिनी (Jnanini)Knowledgeable
ज्ञानीश्वरी (Jnaneswari)Goddess of wisdom
ज्ञानशक्ति (Jnanashakti)Power of knowledge
ज्ञानप्रदा (Jnanapradha)Bestower of knowledge
ज्ञानप्रिया (Jnanapriya)Lover of knowledge
ज्ञानेश्वरी (Jnaneswari)Goddess of knowledge
ज्ञानिका (Jnanika)Wise woman
ज्ञानरूपा (Jnanarupa)Embodiment of knowledge
ज्ञानप्रेमा (Jnanaprema)Love for knowledge
ज्ञानर्थिनी (Jnanarthini)Seeker of knowledge
ज्ञानप्रिया (Jnanapriya)Beloved of knowledge
ज्ञानशक्ति (Jnanashakti)Power of wisdom
ज्ञानश्री (Jnanshri)Splendor of knowledge
ज्ञानानंदा (Jnanananda)Bliss of knowledge
ज्ञानज्योति (Jnanajyoti)Light of knowledge
ज्ञानांबा (Jnanamba)Mother of knowledge
ज्ञानस्वरूपा (Jnanaswarupa)Embodiment of knowledge
ज्ञानानुभवा (Jnananubhava)Experiencer of knowledge
ज्ञानसुरभी (Jnanasurabhi)Fragrance of knowledge
ज्ञानदेवी (Jnanadevi)Goddess of knowledge
ज्ञानचंद्रिका (Jnanachandrika)Moonlight of knowledge
ज्ञानसंचारिणी (Jnanasanchaarini)Traveler of knowledge
ज्ञानेश्वरी (Jnaneswari)Goddess of wisdom
ज्ञानाकर्त्री (Jnanakatri)Creator of knowledge
ज्ञानसंदोहा (Jnanasandoha)Confusion of knowledge
ज्ञानप्राणा (Jnanaprana)Essence of knowledge
ज्ञानमाता (Jnanamata)Mother of knowledge
ज्ञानप्रीता (Jnanaprita)Lover of knowledge
ज्ञानाम्बा (Jnanamba)Mother of knowledge
ज्ञानाधारा (Jnanadhara)Stream of knowledge
ज्ञानदुर्गा (Jnanadurga)Fortress of knowledge
ज्ञानवृत्ति (Jnanavritti)Course of knowledge
ज्ञानवाणी (Jnanavani)Voice of knowledge
ज्ञानदीपा (Jnanadeepa)Lamp of knowledge
ज्ञानमूर्ति (Jnanamurti)Embodiment of knowledge
ज्ञानचिन्ता (Jnanachinta)Worry of knowledge
ज्ञानसुन्दरी (Jnanasundari)Beautiful with knowledge
ज्ञानमण्डली (Jnanamandali)Circle of knowledge
ज्ञानारण्य (Jnanaranya)Forest of knowledge
ज्ञानदा (Jnandaa)Giver of Knowledge
ज्ञानमयी (Jnanmayi)Full of Knowledge
ज्ञानस्वरूपा (Jnanswarupa)Embodiment of Knowledge
ज्ञानेश्वरी (Jnaneshwari)Goddess of Wisdom
ज्ञानप्रदा (Jnanprada)Bestower of Knowledge
ज्ञानशक्ति (Jnanshakti)Power of Knowledge
ज्ञानज्योति (Jnanjyoti)Light of Knowledge
ज्ञानसुन्दरी (Jnansundari)Beautiful with Knowledge
ज्ञानचंद्रिका (Jnanchandrika)Moonlight of Knowledge
ज्ञानानंदा (Jnananda)Bliss of Knowledge
ज्ञानेश्वरी (Jnaneswari)Knowledgeable Goddess
ज्ञानवती (Jnanvati)Wise
ज्ञानवृत्ति (Jnanvritti)Course of Knowledge
ज्ञानदीपा (Jnandeepa)Lamp of Knowledge
ज्ञानाकर्त्री (Jnanakarti)Creator of Knowledge
ज्ञानमण्डली (Jnanmandali)Circle of Knowledge
ज्ञानसुरभी (Jnansurabhi)Fragrance of Knowledge
ज्ञानप्रिया (Jnanpriya)Beloved of Knowledge
ज्ञानरूपा (Jnanrupa)Embodiment of Knowledge
ज्ञानप्रिया (Jnanpriya)Lover of Knowledge
ज्ञानदेवी (Jnandevi)Goddess of Knowledge
ज्ञानदात्री (Jnandatri)Bestower of Knowledge
ज्ञानमुखी (Jnanmukhi)Knowledgeable
ज्ञानरंजिनी (Jnanranjini)Delighter in Knowledge
ज्ञानजीवनी (Jnanjeevani)Life of Knowledge
ज्ञानदृष्टि (Jnandrishti)Vision of Knowledge
ज्ञानशक्ति (Jnanshakti)Power of Wisdom
ज्ञानदृष्टा (Jnandrishta)Seer of Knowledge
ज्ञानप्रदायिनी (Jnanpradayini)Bestower of Knowledge
ज्ञानाचीनी (Jnanachi)Acquirer of Knowledge
ज्ञानज्योत्स्ना (Jnanjyotsna)Moonlight of Knowledge
ज्ञानरंजिता (Jnanranjita)Delighted in Knowledge
ज्ञानदेवता (Jnandevta)Deity of Knowledge
ज्ञानप्राणा (Jnanprana)Essence of Knowledge
ज्ञानधारिणी (Jnandharini)Holder of Knowledge
ज्ञानाभा (Jnanabha)Light of Knowledge
ज्ञानबली (Jnanbali)Powerful with Knowledge
ज्ञानवाणी (Jnanvani)Voice of Knowledge
ज्ञानचक्षुषा (Jnanchakshusha)Eye of Knowledge
ज्ञानशाली (Jnanshali)Knowledgeable
ज्ञानभारती (Jnanbharati)Radiance of Knowledge
ज्ञानविनोदिनी (Jnanvinodini)Delighter in Knowledge
ज्ञानाचीनी (Jnanachini)Acquirer of Knowledge
ज्ञानिका (Jnanika)Knowledgeable
ज्ञानवारिणी (Jnanvarini)Shield of Knowledge
ज्ञानज्योत्स्ना (Jnanjyotsna)Radiance of Knowledge
ज्ञानसुधा (Jnansudha)Nectar of Knowledge
ज्ञानगौरी (Jnangauri)Fair Knowledge
ज्ञानगम्या (Jnangamya)Attainable through Knowledge
ज्ञानसौभाग्या (Jnansaubhagya)Fortunate through Knowledge
ज्ञानचेतना (Jnanchetana)Consciousness of Knowledge
ज्ञानवृत्ति (Jnanvritti)Path of Knowledge
ज्ञानवेणी (Jnanveni)Vein of Knowledge
ज्ञानाचंद्रिका (Jnanchandrika)Moonlight of Knowledge
ज्ञानदायिनी (Jnandayini)Bestower of Knowledge
ज्ञानगमिनी (Jnangamini)Traveler of Knowledge
ज्ञानेशीला (Jnanesheela)Learned
ज्ञानचिन्ता (Jnanchinta)Thought of Knowledge
ज्ञानसागरा (Jnansagara)Ocean of Knowledge
ज्ञानप्रदात्री (Jnanpradatri)Bestower of Knowledge
ज्ञानगीता (Jnangeeta)Song of Knowledge
ज्ञानमुद्रा (Jnanmudra)Symbol of Knowledge
ज्ञानसुरभि (Jnansurabhi)Fragrance of Knowledge
ज्ञानरूपिणी (Jnanrupini)Embodiment of Knowledge
ज्ञानेका (Jnaneka)Unique Knowledge
ज्ञानमहिमा (Jnanmahima)Glory of Knowledge
ज्ञानमती (Jnanmati)Intelligent
ज्ञानविज्ञाना (Jnanvignana)Knowledgeable
ज्ञानहृदया (Jnanhridaya)Heart of Knowledge
ज्ञानभूषणा (Jnanbhushana)Ornament of Knowledge
ज्ञानचारिणी (Jnanchaarini)Wanderer of Knowledge
ज्ञानमण्डिता (Jnanmandita)Adorned with Knowledge
ज्ञानदेही (Jnandehi)Embodiment of Knowledge
ज्ञानमाता (Jnanamata)Mother of Wisdom
ज्ञानभूषा (Jnanabhusha)Adornment of Knowledge
ज्ञानरूपा (Jnanarupa)Embodiment of Wisdom
ज्ञानश्रेष्ठा (Jnanashreshtha)Best among the Wise
ज्ञानप्रियंका (Jnanapriyanka)Beloved of Knowledge
ज्ञानशाखा (Jnanashakha)Branch of Wisdom
ज्ञानध्वनि (Jnandhwani)Sound of Wisdom
ज्ञानाचन्द्रिका (Jnanachandrika)Moonbeam of Knowledge
ज्ञानगंधा (Jnangandha)Fragrance of Wisdom
ज्ञानदर्शिनी (Jnandarshini)Seer of Knowledge
ज्ञानाञ्जना (Jnananjan)Collyrium of Wisdom
ज्ञानहृदया (Jnanahridaya)Heart of Knowledge
ज्ञानदिव्या (Jnandivya)Divine Knowledge
ज्ञानवर्धिनी (Jnanvardhini)Enhancer of Knowledge
ज्ञानवेदिनी (Jnanvedini)Possessor of Knowledge
ज्ञानरेखा (Jnanarekha)Line of Wisdom
ज्ञानपुरी (Jnanpuri)Abode of Knowledge
ज्ञानसंस्कृती (Jnansanskriti)Cultured with Knowledge
ज्ञानशिखा (Jnanshikha)Flame of Wisdom
ज्ञानप्रसूना (Jnanprasuna)Blossom of Knowledge
ज्ञाननदी (Jnannadi)River of Wisdom
ज्ञानसुखदा (Jnansukhda)Giver of Bliss through Knowledge
ज्ञानचिन्ता (Jnanachinta)Thoughtful about Knowledge
ज्ञानवाचा (Jnanvacha)Spokesperson of Knowledge
ज्ञानज्योत्स्ना (Jnanjyotsna)Moonlight of Wisdom
ज्ञानविज्ञाना (Jnanavijnana)Knowledge and Science
ज्ञानांधा (Jnanandha)Blind with Knowledge
ज्ञानदात्री (Jnandatri)Giver of Knowledge
ज्ञानसङ्गीता (Jnansangeeta)Melody of Knowledge
ज्ञाननिधाना (Jnannidhana)Treasure of Knowledge
ज्ञानहंसा (Jnanahansa)Swan of Wisdom
ज्ञानसखी (Jnansakhi)Friend of Knowledge
ज्ञानादेवी (Jnanadevi)Goddess of Knowledge
ज्ञानपुष्पा (Jnanapushpa)Flower of Knowledge
ज्ञानान्तरा (Jnanantara)Inner Knowledge
ज्ञानमयी (Jnanmayi)Full of Wisdom
ज्ञानविज्ञानी (Jnanavijnani)Knower of Knowledge
ज्ञानध्येया (Jnandhyeya)Goal of Knowledge
ज्ञानमहा (Jnanmaha)Great Knowledge
ज्ञानलहरी (Jnanlahari)Wave of Knowledge
ज्ञानमानसा (Jnanamanasa)Mind filled with Knowledge
ज्ञानविभावरी (Jnanvibhavari)Illuminator of Knowledge
ज्ञानेश्वरा (Jnaneswara)Goddess of Knowledge
ज्ञानप्रदिष्ठा (Jnanpradishta)Established in Knowledge
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे