259+ अं वरून मुलींची नावे Am Varun Mulinchi Nave

Am Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर तुमचे स्वागत आहे! “अं वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नववधूंना एक आवश्यक साधन आहे. ह्या संग्रहामध्ये तुम्ही इतर संस्कृतिंच्या मराठी नावांपेक्षा कमी प्रमाणात प्रमाणित नावे शोधू शकता. सुपरटडका तुम्हाला वैशिष्ट्यपूर्ण, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे प्रस्तुत करतो. तुमच्या लहान मुलींच्या जीवनाला वृद्धी देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका एक अत्यंत आवश्यक संग्रह आहे. आइये और खोज करें, सुपरटडका तुम्हाला उत्कृष्ट आणि साहसिक नावे प्रदान करता!

अं वरून मुलींची नावे Am Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
अंगीरा (Angira)A celestial nymph
अंकिता (Ankita)Conqueror
अंगली (Angali)Fingers
अंबिका (Ambika)Goddess Parvati
अंकुशा (Ankusha)Control
अंशुला (Anshula)Radiant
अंशीका (Anshika)Minute particle
अंशु (Anshu)Sunbeam
अंगीना (Angina)Container
अंगणा (Angana)An ornamental courtyard
अंशिका (Anshika)Particle
अंबेडकरा (Ambedkara)Descendant of Ambedkar
अंबालिका (Ambalika)Mother
अंकिती (Ankiti)Conquering
अंजली (Anjali)Offering
अंगूरी (Anguri)Grape
अंबरी (Ambari)Scented
अंगीका (Angika)Adorned
अंजु (Anju)One who lives in the heart
अंकली (Ankali)Decorative
अंजुम (Anjum)Stars
अंजिनी (Anjini)Mother of Hanuman
अंबोळी (Amboli)Sacred basil
अंगारा (Angara)Ember
अंजले (Anjale)Offering
अंजनी (Anjani)Mother of Hanuman
अंजलेकरा (Anjalekara)Offering hands
अंगारी (Angari)Fire
अंगीनी (Angini)Container
अंजिका (Anjika)Minute particle
अंजना (Anjana)Mother of Hanuman
अंकारा (Ankara)Unruly
अंजुश्री (Anjushree)Youngest of sisters
अंजनीका (Anjanika)Mother of Hanuman
अंशुली (Anshuli)Radiant
अंकुरी (Ankuri)Bud
अंशिका (Anshika)Minute particle
अंगिरसा (Angirasa)A celestial nymph
अंगारका (Angarka)Fiery
अंबुझा (Ambuja)Born of a lotus
अंगिरा (Angira)A celestial nymph
अंबर (Ambar)Sky
अंशला (Anshala)Radiant
अंगरका (Angarka)Fiery
अंजिला (Anjila)Offering
अंशुलिका (Anshulika)Ray of light
अंगूरी (Angoori)Grape
अंकालिका (Ankalika)Eternal
अंचलिका (Anchalika)Border
अंगीरी (Angiri)Sun
अंगीरसा (Angirasa)Descendant of Angiras
अंजलीका (Anjalika)Offering
अंकिता (Ankita)Conquered
अंगारीका (Angarika)Flame-like
अंगरक्षिका (Angarakshika)Protector
अंबुजा (Ambuja)Lotus
अंजलेहा (Anjaleha)Purity of the heart
अंजलीकृति (Anjalikriti)Shaped like an offering
अंधिरा (Andhira)Dark
अंधकारा (Andhakara)Darkness
अंधकरिणी (Andhakarini)Night
अंबोळी (Amboli)Sacred rice batter
अंधधुंध (Andhadhundh)Blindfolded
अंधिनी (Andhini)Night
अंकाशा (Ankasha)Space
अंबरीका (Ambarika)Heaven
अंजला (Anjala)Homage
अंगारिका (Angarika)Flame-like
अंगिरा (Angira)Divine
अंकलिका (Ankalika)Eternal
अंशाली (Anshali)Radiant
अंबरिनी (Ambarini)Sky
अंजलिका (Anjalika)Offering
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे