250+ ल वरून मुलींची नावे L Varun Mulinchi Nave

L Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आदर आणि स्वागत करत आहे, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी लक्ष्मीचे नावे (ल वरून मुलींची नावे) उपलब्ध करून दिले जातात. ह्या संग्रहामध्ये तुमच्या मुलगीला आपल्या आयुष्यातील विशिष्ट आणि समृद्ध नाव शोधण्यासाठी मदत केली जाते. लक्ष्मीचे नावे आपल्याला सम्पन्नता, सौभाग्य, आणि आरोग्याच्या प्रतीक म्हणून प्रेरित करते. ह्या संग्रहात तुमच्या मुलगीला तीच्या आयुष्यातील वारसा अनुभववान करणारे नावे सापडतील. आपल्या सुपरटाडका वेबसाइटवर तुम्ही आपल्या मुलगीला आदर्शपूर्ण आणि प्रतिष्ठित नावे शोधू शकता.

ल वरून मुलींची नावे L Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
लाभा (Labha)Profit
लाभिका (Labhika)Profitable
लवंगी (Lavangi)Clove
लवकुशा (Lavakusha)Twin sons of Lord Rama
लवी (Lavi)Love
लवली (Lavali)Beautiful
लविका (Lavika)Loving
लहरी (Lahari)Waves
लहरिनी (Laharini)Beautiful like a wave
लेक्षा (Leksha)Aim
लक्षिता (Lakshita)Focused
लक्ष्मी (Lakshmi)Goddess of wealth
लया (Laya)Melody
लाज (Laj)Modesty
लज्जा (Lajja)Shyness
लांगली (Langali)Slender
लंका (Lanka)Name of a kingdom in Ramayana
लपाली (Lapali)Pampered
लप्सिया (Lapsiya)Intoxicating
लवणी (Lavani)Traditional Maharashtrian dance form
लाजवंती (Lajvanti)Modest
लक्ष्मीश्री (Lakshmishri)Fortunate
लटिका (Latika)Small creeper
लता (Lata)Creeper
लाटिका (Latika)Small creeper
लताना (Latana)Graceful
लताप्रिया (Latapriya)Fond of music
लतिकेशा (Latikeshā)Goddess who loves to dance
लतिष्ठा (Latishtha)Prosperous
लतोत्सवा (Latotsava)Festival of creepers
लवणिका (Lavanika)Beauty
लविया (Laviya)Graceful
लव्या (Lavya)Graceful
लय (Laya)Rhythm
लयना (Layana)Softness
लयता (Layata)Playful
लाजिनी (Lajini)Modest
लज्जाश्री (Lajjashri)Blushing
ललिता (Lalita)Beautiful
लम्बिनी (Lambini)Woman
लताश्री (Latashri)Creeper-like
लताजी (Latāji)Creeper-like
ललितांगी (Lalitangi)Beautiful
लावण्या (Lavanya)Beauty
लविता (Lavita)Praise
लविना (Lavina)Graceful
लव्यांगी (Lavyangi)Graceful
लव्या (Lavya)Beautiful
लयली (Layali)Night
लयनी (Layani)Soft
लयमीनी (Layamini)Soft
लयती (Layati)Melodious
लयलीनी (Layalini)Graceful
ललितांबा (Lalitamba)Beautiful
लटिकांगी (Latikangi)Beautiful
लक्ष्मीप्रिया (Lakshmipriya)Beloved of Goddess Lakshmi
लक्ष्मीवर्धिनी (Lakshmivardhini)Prosperous
लक्षिती (Lakshiti)Focused
लतिकांता (Latikanta)Beautiful
लहरीश्री (Laharishri)Prosperous like waves
लाजकीर्ती (Lajakirti)Modest
लावण्यांगी (Lavanyangi)Beautiful
लक्ष्मिका (Lakshmika)Prosperous
लयाश्री (Layashri)Prosperous
लताजीवा (Latajiva)Graceful
लयता (Layata)Rhythm
लावण्यश्री (Lavanyashri)Beautiful
लयत्री (Layatri)Melodious
लहरिणी (Laharini)Beautiful like a wave
लयलता (Layalata)Graceful
लहरश्री (Laharishri)Prosperous like waves
लाभिनी (Labhini)Profitable
लक्ष्मीताई (Lakshmitai)Goddess Lakshmi
लक्ष्मिकण्ठा (Lakshmikantha)Beautiful like Goddess Lakshmi
लताभारती (Latabharati)Creeper-like
लहर (Lahar)Wave
लक्ष्मीप्रदा (Lakshmiprada)Giver of prosperity
लयन (Layan)Soft
लहरेश्वरी (Lahareswari)Goddess of waves
लवणिका (Lavanika)Beautiful
लवीशा (Lavisha)Love
लाजरानी (Lajarani)Modest
लयलती (Layalati)Graceful
लहरिता (Laharita)Wave-like
लव्यक्ता (Lavyakta)Graceful
लयतीशा (Layatisha)Rhythmic
लक्ष्मिता (Lakshmita)Prosperous
लयप्रिया (Layapriya)Beloved of rhythm
लाजीवा (Lajiva)Modest
लावणीश्री (Lavanishri)Beautiful
लक्ष्या (Lakshya)Aim
लतिका (Latika)Small creeper
लयानी (Layani)Soft
लाजश्री (Lajshri)Prosperous
लक्ष्यश्री (Lakshyashri)Prosperous
लवींगी (Lavingi)Loving
लव्यता (Lavyata)Graceful
लहरांबा (Laharamba)Wave-like
लांबिनी (Lambini)Woman
लवली (Lavli)Beautiful
लहरी (Lahari)Wave-like
लक्ष (Laksh)Aim
लक्षया (Lakshaya)Aim
लक्ष्मीमयी (Lakshmimayi)Fortunate
लज्जिता (Lajjita)Shy
लज्जितांबा (Lajjitamba)Modest
लज्जिताराध्या (Lajjitaradhya)Worshipped by the modest
लज्जितेश्वरी (Lajjiteshwari)Goddess of Modesty
लवणा (Lavana)Beautiful
लविन्या (Lavinya)Graceful
लाक्षिका (Lakshika)Targeted
लक्ष्या (Lakshya)Target
लास्या (Lasya)Dance performed by Goddess Parvati
ललाना (Lalana)Caressing
ललितीशा (Lalitisha)Beautiful
लांबु (Lambu)Tall
लम्ब्या (Lambya)Tall
लाज (Laj)Shyness
लाजिता (Lajita)Shy
लज्जितांगी (Lajjitangi)Modest
लोचना (Lochana)Beautiful eyes
लोचिका (Lochika)Bright
लावणी (Lavani)Traditional Dance form
लयवंती (Layavanti)Melodious
लयता (Layata)Melody
लयतिका (Layatika)Rhythmical
लोभनी (Lobhani)Desired
लोलिता (Lolita)Playful
लोला (Lola)Playful
लोलक्षा (Lolaksha)Playful
लोचनी (Lochani)Beautiful eyes
लोकेश्वरी (Lokeshwari)Goddess of the World
लोकिनी (Lokini)Energetic
लोक्या (Lokya)Worldly
लेखा (Lekha)Writing
लेखिका (Lekhika)Writer
लेखिनी (Lekhini)Inscription
लेश्या (Leshya)Desired
लक्ष्य (Lakshya)Aim
लखी (Lakhi)Lucky
लाडली (Ladli)Beloved
लीला (Leela)Divine Play
लाविन्या (Lavinya)Graceful
लक्षिका (Lakshika)Targeted
लेक्षी (Lekshi)Charming
लाखिनी (Lakhini)Talented
लहरा (Lahra)Vibrant
लेखिन (Lekhin)Creative
लैला (Laila)Night beauty
लोचनिका (Lochanika)Beautiful-eyed
लोहिनी (Lohini)Ruby-like
लुंग्या (Lungya)Delicate
लव्या (Lavya)Lovely
लावित्री (Lavithri)Pious
लापेश्वरी (Lapeshwari)Goddess of Love
लास्या (Lasya)Graceful dance
लांबाक (Lambak)Tall and graceful
लवणी (Lavani)Energetic
लावान्या (Lavanya)Graceful
लक्षिता (Lakshita)Distinguished
लेखिता (Lekhita)Written
लीलिता (Leelita)Enchanting
लेश्या (Lesya)Desired
लाव्या (Lavya)Lovely
लीलवती (Leelavati)Playful
लक्ष्मणी (Lakshmani)Fortunate
ललितांबिका (Lalitambika)Beautiful Goddess
लया (Laya)Musical rhythm
लयलिनी (Layalini)Graceful
लव्हली (Lavhali)Lovely
लवांगी (Lavangi)Beautiful
लक्ष्मीश्री (Lakshmishri)Prosperity and beauty
लेख्या (Lekhya)Writable
लोभिनी (Lobhini)Desirable
लिखिता (Likhitaa)Written
लिया (Liya)Beautiful
लांबोदरी (Lambodari)Goddess with a large belly
लाव्यांगी (Lavyangi)Graceful
लाज्या (Lajya)Shyness
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे