250+ ट वरून मुलींची नावे Tt Varun Mulinchi Nave

Tt Varun Mulinchi Nave : सुपरटडका वर आपले स्वागत आहे! “ट वरून मुलींची नावे” हे शब्द आपल्या नववधूंना एक महत्वाचे साधन आहे. इथे, आपण इतर संस्कृत्यांपेक्षा कमीपणे शोधलेली अत्यंत प्रभावी मुलींची नावे पाहू शकता. सुपरटडका आपल्याला विशेष, अर्थपूर्ण आणि संवेदनशील नावे परिचय देतो. आपल्या लहान मुलींच्या जीवनाला वृद्धी देण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी, सुपरटडका आपले आदर्श संग्रह आहे. जलदी शोधा, सुपरटडका तुमच्याला उत्कृष्ट आणि साहसिक नावे प्रदान करतो!

ट वरून मुलींची नावे Tt Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
टेजस्विनी (Tejaswini)Radiant, Lustrous
टृप्ति (Tripti)Satisfaction
टान्या (Tanya)Fairy Queen
टन्यूष्री (Tanyushree)Brilliant
टीजा (Teeja)Third
टान्या (Tanya)Worthy of Praise
टेजल (Tejal)Lustrous
टैनया (Tainya)New
टुषारा (Tushara)Frost
ट्विंकल (Twinkle)Sparkle
ट्यानुष्री (Tyanushree)Brilliant
टिशा (Tisha)Joy
टिया (Tia)A Bird
टुषारी (Tushari)Snowy
टिवली (Tivli)Music
ट्रिशा (Trisha)Wish, Desire
टुर्या (Turya)Star
टियारा (Tiyara)Crown
टेनू (Tenu)Delicate
टिशी (Tishi)Auspicious
ट्रिशल (Trishal)Trident
टैनुश्री (Tanushri)Beautiful
टान्या (Tanya)Of the Family
ट्रिशना (Trishna)Desire
टेजसा (Tejasa)Light
टिश्या (Tishya)Auspicious
टैनुश्री (Tanushree)Beautiful
टान्यूश्री (Tanyushree)Beautiful
टेयल (Tejal)Light
टेनिया (Taniya)Fairy Queen
टोशल (Toshal)Satisfied
ट्यानुष्री (Tyanushree)Beautiful
टारा (Tara)Star
टृषा (Trisha)Thirst
टीशा (Tisha)Happiness
टीना (Tina)River
टनी (Tani)Fairy
टानी (Tani)Thread
टूलिका (Tulika)Paintbrush
ट्रिया (Triya)Young woman
टेजस्विनी (Tejaswini)Radiant
टिया (Tia)Aunt
टोषा (Tosha)Satisfaction
टारिनी (Tarini)Goddess Durga
टार्शा (Tarsha)Thirst
ट्विन्कल (Twinkal)Twinkle
ट्रिषा (Trisha)Thirst
टेजसा (Tejsa)Brightness
टूर्या (Turya)Pinnacle
टापसी (Tapasi)A female ascetic
टानिया (Taniya)Fairy queen
टुल्या (Tulya)Balanced
टिशा (Tisha)Happiness
टीजा (Teja)Brightness
टीसा (Tisa)Thirst
ट्राया (Traya)Three
टोया (Toya)Water
टिसी (Tisi)Thirst
टूषा (Tusha)Peace
टॉया (Toya)Water
टॉरी (Tori)Victory
टिष्ठा (Tishta)Satisfaction
टान्युषा (Tanyusha)Energetic
टृष्णा (Trishna)Desire
ट्विलिका (Twilika)Bright star
टुर्यांका (Turyanka)Ornament of strength
टेजिका (Tejika)Radiance
ट्रिशीता (Trishita)Thirsty
टूलजा (Toolja)Soft, delicate
टारांगिनी (Tarangini)River-like
टान्युष्री (Tanyushri)Glorious
टोयाला (Toyalaa)Playful
टीनला (Tinla)Melodious
ट्विशा (Twisha)Brightness
ट्रिशिका (Trishika)Arrow
ट्रानिशा (Tranisha)Ambitious
टेजीनी (Tejini)Brightness
टार्या (Tarya)Agile
टूर्यांकी (Turyanki)Ornament of strength
टान्युषमाला (Tanyushamala)Garland of energy
टिशाली (Tishali)Star
टानिता (Tanita)Slender
ट्रियंगा (Triyanga)Three-colored
टोयारा (Toyara)Star
टृष्णांगी (Trishnangi)Desirous
टान्युष्मिता (Tanyushmita)Bright smile
ट्रियमा (Triyama)Guardian of three worlds
टेजिला (Tejila)Lustrous
ट्रानिता (Tranita)Radiant
ट्रिशाली (Trishali)Arrow-like
टूर्यांगी (Turyangi)Ornament of strength
टोयली (Toyali)Playful
टान्युष्का (Tanyushka)Energetic
ट्विशिता (Twishita)Brightness
टारांगी (Tarangi)Wavy
ट्रिशमा (Trishama)Thirsty
ट्रियला (Triyala)Three-eyed
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे