250+ भ वरून मुलींची नावे Bh Varun Mulinchi Nave

Bh Varun Mulinchi Nave : सुपरटाडका वर तुमचे आपले आदर आणि स्वागत करत आहे, ज्यांमध्ये तुमच्या मुलगींसाठी भ्रमणवर्गाचे नावे (भ वरून मुलींची नावे) उपलब्ध करून दिले जातात. ह्या संग्रहामध्ये तुमच्या मुलगीला आपल्या आयुष्यातील बुद्धिमत्ता, संगणकता आणि विचारशक्तीच्या नावे शोधायला मदत केली जाते. भ्रमणवर्गाचे नावे तुमच्याला प्रेरित करतात आणि तुमच्या मुलगीला अद्याप ते आनंदित व ज्ञानवान बनवतात. ह्या संग्रहात तुमच्या मुलगीला तीच्या आयुष्यातील महत्वाच्या व्यक्तीत्वाच्या नावे सापडतील. सुपरटाडका या वेबसाइटवर तुम्ही आपल्या मुलगींसाठी आदर्शपूर्ण आणि प्रतिष्ठित नावे शोधू शकता.

भ वरून मुलींची नावे Bh Varun Mulinchi Nave

Name (Marathi)Meaning (English)
भारती (Bharati)Goddess Saraswati
भाग्यश्री (Bhagyashree)Fortunate
भानुप्रिया (Bhanupriya)Beloved of the Sun
भारतीशा (Bharatisha)Goddess Saraswati
भूमिका (Bhumika)Role
भारतीचंद्र (Bharatichandra)Moon-like
भगवती (Bhagvati)Goddess
भानुमती (Bhanumati)Full of Lustre
भारतीश्री (Bharatishree)Goddess Saraswati
भूमिता (Bhumita)Down to Earth
भारतीराज (Bharatiraj)Queen
भगवतीदेवी (Bhagvatidevi)Goddess
भानुरेखा (Bhanurekha)Sun’s Rays
भाग्यश्रेया (Bhagyashreya)Fortunate
भारतीदेवी (Bharatidevi)Goddess Saraswati
भव्या (Bhavya)Grand
भानुसुरेखा (Bhanusurekha)Sun’s Rays
भाग्यलक्ष्मी (Bhagyalakshmi)Goddess of Fortune
भारतीका (Bharatika)Goddess Saraswati
भरतीश्री (Bharatishri)Goddess Saraswati
भूमिती (Bhumiti)Earth
भारतीमती (Bharatimati)Intelligent
भाग्याश्री (Bhagyashri)Fortunate
भारतीश्रीवासिनी (Bharatishrivasini)Goddess Saraswati
भानुसुन्दरी (Bhanusundari)Beautiful like the Sun
भाग्यरेखा (Bhagyarekha)Line of Fortune
भव्यश्री (Bhavyashri)Grand
भारतीविद्या (Bharatividya)Goddess of Knowledge
भाग्यश्रेष्ठा (Bhagyashreshtha)Most Fortunate
भारतीसुन्दरी (Bharatisundari)Beautiful like Saraswati
भावना (Bhavana)Emotion
भारतीरानी (Bharatirani)Queen
भरतीरेखा (Bharatirekha)Line
भाग्यश्रवस्ती (Bhagyashravasti)Fortunate
भव्यलक्ष्मी (Bhavyalakshmi)Goddess of Grandeur
भारतीगौरी (Bharatigauri)Goddess Saraswati
भरती (Bharati)Goddess Saraswati
भाविनी (Bhavini)Emotional
भाग्यश्रीमती (Bhagyashreemati)Fortunate
भारतीराजे (Bharatiraje)Queen
भाग्यवती (Bhagyavati)Fortunate
भाग्यश्रीनिधि (Bhagyashrinidhi)Treasure of Fortune
भव्यरेखा (Bhavyarekha)Grand Line
भारतीकान्ता (Bharatikanta)Goddess Saraswati
भाग्यश्रेष्ठी (Bhagyashreshthi)Most Fortunate
भारतीज्योति (Bharatijyoti)Light of Saraswati
भव्यश्रीमती (Bhavyashreemati)Grand
भाग्यलक्ष्मीदेवी (Bhagyalkshmidevi)Goddess of Fortune
भरतीज्योति (Bharatijyoti)Light of Saraswati
भाव्या (Bhavya)Grand
भाग्यान्विता (Bhagyanvita)Fortunate
भारतीज्योतीनिधि (Bharatijyotinidhi)Treasure of Saraswati’s Light
भारतीलक्ष्मी (Bharatilakshmi)Goddess Saraswati
भूमिकानी (Bhumikani)Role
भाग्यश्रीदेवी (Bhagyashridevi)Goddess of Fortune
भारतीज्योतिनी (Bharatijyotini)Light of Saraswati
भारतीवेणी (BharativeNi)Goddess Saraswati
भाविनीश्री (Bhavinishri)Emotional
भव्यलक्ष्मीदेवी (Bhavyalakshmidevi)Goddess of Grandeur
भाग्यश्रवणी (Bhagyashravani)Listener of Fortune
भारतीमाता (Bharatimata)Mother Goddess Saraswati
भगवतीदेव्या (Bhagvatidevya)Goddess
भानुश्री (Bhanushri)Sun’s Beauty
भाग्यपूर्णा (Bhagyapurna)Filled with Fortune
भारतीदेव्या (Bharatidevya)Goddess Saraswati
भव्यान्विता (Bhavyanvita)Grand
भानुमतीदेवी (Bhanumatidevi)Full of Lustre
भाग्यानुभवा (Bhagyanubhava)Experiencing Fortune
भारतीशोभा (Bharatishobha)Splendor of Saraswati
भूमिकादेवी (Bhumikadevi)Goddess of Role
भाग्यश्रीदेव्या (Bhagyashridevya)Goddess of Fortune
भारतीवल्लभा (Bharativallabha)Beloved of Saraswati
भव्यश्रीदेवी (Bhavyashridevi)Grand
भाग्यश्रीशोभा (Bhagyashrishobha)Splendor of Fortune
भारतीज्योतिर्मयी (Bharatijyotirmayi)Radiant like Saraswati
भाग्यलक्ष्मीश्री (Bhagyalakshmishri)Goddess of Fortune
भारतीकुसुमा (Bharatikusuma)Flower of Saraswati
भारतीसुखदा (Bharatisukhada)Giver of Happiness
भाव्यश्रीशोभा (Bhavyashrishobha)Splendorous
भाग्यश्रीमयी (Bhagyashrimayi)Fortunate
भारतीज्योतिर्मया (Bharatijyotirmaya)Radiant like Saraswati
भरतीकुसुमा (Bharatikusuma)Flower of Saraswati
भाग्यलक्ष्मीश्रीदेवी (Bhagyalakshmishridevi)Goddess of Fortune
भारतीप्रिया (Bharatipriya)Beloved of Saraswati
भाव्यश्रीमयी (Bhavyashrimayi)Splendid
भाग्यश्रीलक्ष्मी (Bhagyashreelakshmi)Goddess of Fortunate Wealth
भाग्यश्री (Bhagyashree)Goddess of good fortune
भारती (Bharti)Goddess Saraswati
भावना (Bhavna)Feelings, emotions
भाविनी (Bhavini)Emotional, expressive
भाग्यश्रीता (Bhagyashreeta)Fortune and wealth
भाविता (Bhavita)Imagined, thought of
भारतीश्रीता (Bharatishreeta)Goddess Saraswati
भाविन्या (Bhavinya)Emotional, expressive
भारतीश्रीका (Bharatishreekha)Goddess Saraswati
भावित्री (Bhavitri)Imagined, thought of
भाग्यश्रिया (Bhagyashriya)Fortunate and auspicious
भारतीरुचा (Bharatirucha)Goddess Saraswati
भारतीश्रिया (Bharatishriya)Goddess Saraswati
भाविनीता (Bhavinite)Emotional, expressive
भारतीरुची (Bharatiruchi)Goddess Saraswati
भारतीश्रियका (Bharatishriyaka)Goddess Saraswati
भाविन्याका (Bhavinyaka)Emotional, expressive
भाग्यश्रिता (Bhagyashrita)Fortunate and sheltered
भारतीरुचिता (Bharatiruchita)Goddess Saraswati
भाग्यलक्षिता (Bhagyalkshita)Fortunate and marked
भारतीश्रीया (Bharatishriya)Goddess Saraswati
भाग्याश्रिता (Bhagyashrita)Fortunate and dependent
भारतीवाणी (Bharativani)Voice of Goddess Saraswati
भाग्यदेवी (Bhagyadevi)Goddess of fortune
भाग्याश्रिता (Bhagyashrita)Fortunate and sheltered
अ वरून मुलींची नावे
आ वरून मुलींची नावे
इ वरून मुलींची नावे
ई वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलींची नावे
ऊ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलींची नावे
ओ वरून मुलींची नावे
अं वरून मुलींची नावे
क वरून मुलींची नावे
ख वरून मुलींची नावे
ग वरून मुलींची नावे
घ वरून मुलींची नावे
च वरून मुलींची नावे
छ वरून मुलींची नावे
ज वरून मुलींची नावे
झ वरून मुलींची नावे
ट वरून मुलींची नावे
ठ वरून मुलींची नावे
ड वरून मुलींची नावे
ढ वरून मुलींची नावे
त वरून मुलींची नावे
थ वरून मुलींची नावे
द वरून मुलींची नावे
ध वरून मुलींची नावे
न वरून मुलींची नावे
प वरून मुलींची नावे
फ वरून मुलींची नावे
ब वरून मुलींची नावे
भ वरून मुलींची नावे
म वरून मुलींची नावे
य वरून मुलींची नावे
र वरून मुलींची नावे
ल वरून मुलींची नावे
व वरून मुलींची नावे
श वरून मुलींची नावे
स वरून मुलींची नावे
ह वरून मुलींची नावे
त्र वरून मुलींची नावे
ज्ञ वरून मुलींची नावे
ऋ वरून मुलींची नावे
हृ वरून मुलींची नावे
श्र वरून मुलींची नावे